Ameliyat ipleri ile ameliyatsız gençlik

Neslihan+Dolar1
Dr. Nes­li­han Dolar

Ame­li­yat­sız yüz ger­me­de son yıl­lar­da sık kul­la­nı­lan yön­tem­ler­den biri de PDO lif­ting. Der­ma­to­log Dr. Nes­li­han Dolar, cer­ra­hi­de kul­la­nı­lan ve vücut için­de emi­len dikiş iple­ri­nin, ame­li­yat­sız yüz ger­me­de en yeni yön­tem­ler­den biri oldu­ğu­nu belir­te­rek, Bun­lar çok masum, kim­se­de aler­ji yap­ma­yan doğal mad­de­ler. PDO (Poly­di­oxa­no­ne) deni­len mater­yal içe­ri­yor, vücut için­de eri­yor ve kul­la­nı­lan yer­de yeni­len­me yap­ma­sı için üre­til­miş bir tek­no­lo­ji” diyor.

KOLA­JEN­LER İPE YAPIŞIYOR

Der­ma­to­lo­ji­de bu iple­ri minik iğne­ler yar­dı­mıy­la uygu­la­dık­la­rı­nı anla­tan Dr. Dolar, uygu­la­ma­ya iliş­kin şu bil­gi­le­ri ver­di: Yal­nız­ca bir anes­te­zik krem sürü­yo­ruz. Aka­bin­de ağrı­sız san­cı­sız çok ince iğne­ler ile cilt altı­na giri­yo­ruz. İğn­el­eri geri çeker­ken ucun­da­ki cer­ra­hi ipler cilt altın­da kalı­yor. İnc­ec­ik, kıl gibi bu ipler boş­luk­ta kalı­yor, hiç­bir yere yapış­mı­yor. Cil­din yeni­len­me­si­ni sağ­la­yan kola­jen­ler gidip ipe yapı­şı­yor ve tutu­nu­yor­lar. Bura­da kola­jen sen­te­zi artı­yor. İpin çev­re­si­ni sar­mal şek­lin­de sarı­yor. İp 6 haf­ta içe­ri­sin­de eri­ye­rek kay­bo­lu­yor ama o kola­jen­ler lif­ting (kal­dır­ma) etki­si­ni yapıyorlar.”

İlgili Haberler

Leave a Comment