Alzheimer’ı erken teşhis eden teknoloji

alzheimer-01-11EKİM 2015

Alz­he­imer has­ta­lı­ğın­da erken teş­his bazı vaka­lar­da potan­si­yel ola­rak biliş­sel bozul­ma­nın geri dön­dü­rül­me­si­ne imkan vere­bi­li­yor. Siemens Sağlık’ın uzun yıl­lar­dır nöro­lo­jik fonk­si­yon görün­tü­le­me ama­cıy­la kul­la­nı­lan PET-CT sis­tem­le­ri­ne ek ola­rak ürün port­fö­yü­ne 2011 yılın­da ekle­di­ği ve Türkiye’de ilk defa hiz­met veren PET-MR sis­tem­le­ri ile has­ta­lı­ğın teş­hi­si müm­kün ola­bi­li­yor. Kon­van­si­yo­nel PET-CT ve PET-MR sis­tem­le­ri ile alı­nan Flor­be­ta­bir PET görün­tü­le­ri uzman­lar tara­fın­dan manu­el ola­rak hesap­la­nıp yorum­la­nır­ken, Siemens’in geliş­tir­di­ği yeni yazı­lım­lar ile tüm bu işlem­ler ve mate­ma­tik­sel hesap­la­ma­lar oto­ma­tik ola­rak yapa­bi­li­yor bu da uzman­la­rın teş­his kali­te­si­ni artırıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment