Alzheimer teşhis ve tedavisinde umut verici gelişmeler var!

Hekimler_ve_Hayri_Inonu_ToplantiALZ­HE­IMER / EKİM 2015

Alz­he­imer tüm dün­ya­da çığ gibi artar­ken, bilim insan­la­rı bu has­ta­lı­ğa çare bul­mak için yoğun bir şekil­de mesai har­cı­yor. Başa­rı­sız­lık­la sonuç­la­nan aşı çalış­ma­la­rı­nı yeni­den göz­den geçi­ren bilim insan­la­rı, hata­la­rı­nı gör­dük­çe umut veri­ci geliş­me­ler orta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. Bu bilim­sel çalış­ma­la­rı yakın­dan takip eden Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Doç. Dr. Başar Bil­giç, 40’lı yaş­lar­da beyin­de birik­me­ye baş­la­yan ami­lo­id pro­te­inin zaman­la tau biri­ki­mi­ne neden oldu­ğu­nu, bu neden­le alzheimer’ın orta­ya çık­ma­dan 1020 yıl önce­sin­den, görün­tü­le­me yön­tem­le­ri ile teş­his edi­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Bil­giç, 10 yıl için­de tanı basit, teda­vi etkin ola­cak, buna ina­nı­yo­ruz” dedi. 

Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği, 21 Eylül Dün­ya Alz­he­imer Günü nede­niy­le 17 bir basın top­lan­tı­sı düzen­le­di. Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Işın Baral Kulak­sı­zoğ­lu, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Haş­met Hana­ğa­sı, Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Doç. Dr. Başar Bil­giç ve Şiş­li Bele­di­ye Baş­ka­nı Hay­ri İnönü’nün katı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen top­lan­tı­da Alz­he­imer teda­vi­sin­de ve teş­hi­sin­de kay­de­di­len son geliş­me­ler hak­kın­da bil­gi­ler verildi. 

Dün­ya Alz­he­imer Federasyonu’nun 2014 rapo­ru­na göre, dün­ya­da 44 mil­yon Alz­he­imer has­ta­sı var ve bu sayı 2030 yılın­da 76 mil­yo­na ula­şa­cak. Türkiye’de ise 350.000 ila 400.000 Alz­he­imer has­ta­sı oldu­ğu tah­min ediliyor. 

Yaş­lı nüfu­sun artış hızı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, 2050 yılın­da dün­ya çapın­da 135 mil­yon demans has­ta­sı olma­sı bek­le­ni­yor. Artan yaş­lı nüfus­la bir­lik­te Alz­he­imer Günü her geçen yıl daha da önem kaza­nır­ken, bilim dün­ya­sın­da kay­de­di­len geliş­me­ler teş­his ve teda­vi konu­sun­da umut vadediyor.

AŞI ÇALIŞ­MA­LA­RIN­DA İKİN­Cİ BAHARalzheimers-disease

Daha önce­ki yıl­lar­da olum­lu sonuç elde edi­le­me­yen Alz­he­imer aşı­sı çalış­ma­la­rı­nın bu yıl ikin­ci baha­rı­nı yaşa­ya­cak şekil­de tek­rar gün­dem­de oldu­ğu­nu anla­tan Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Doç. Dr. Başar Bil­giç şöy­le konuş­tu: Geç­miş­te yapı­lan ve maale­sef olum­lu sonuç alı­na­ma­yan aşı çalış­ma­la­rın­dan gerek­li ders­ler çıka­rı­la­rak, bu doğ­rul­tu­da atı­lan adım­lar tek­rar hız kazan­dı. Bu yıl daha uygun has­ta grup­la­rı ile daha erken dönem­de ve de daha uygun doz­lar ile yapı­lan yeni aşı çalış­ma­la­rı olum­lu sonuç­lar orta­ya koy­du. Halen devam eden bu çalış­ma­lar­da ülke­miz de ulus­la­ra­ra­sı kon­sor­si­yu­mun bir par­ça­sı ola­rak yer alı­yor. Alz­he­imer aşı­sı çalış­ma­la­rı­nın sonuç­la­rı­nı tüm dün­ya ile bir­lik­te biz de heye­can­la bekliyoruz.”

ALMANYA’DA EĞİ­T­İM VERECEKLER 

Alzheimer’s Dise­ase International’ın (ADI) Twin­nings Prog­ram­me” adlı pro­je­si kap­sa­mın­da Tür­ki­ye Alz­he­imer Derneği’nin Almanya’da bir dizi eği­tim düzen­le­ye­ce­ği­ni anla­tan Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Işın Baral Kulak­sı­zoğ­lu şöy­le konuş­tu: Bilin­di­ği gibi Tür­ki­ye Alz­he­imer Der­ne­ği uzun yıl­lar­dır Alzheimer’s Dise­ase International’ın (ADI) ve Alz­he­imer Europe’ın (AE) üye­si­dir. Geç­ti­ği­miz yıl bu işbir­li­ği çalış­ma­la­rı­na yeni bir boyut daha eklen­di ve der­nek 17 Akde­niz ülke­si­nin katıl­dı­ğı Alz­he­imer Akde­niz İttifakı’na (Alz­he­imer Medi­ter­ra­ne­an Alli­an­ce) üye oldu. Twin­nings Prog­ra­mı çer­çe­ve­sin­de de 2016 Şubat ayın­da Almanya’da yaşa­yan Türk­ler için Berlin’de bir kon­fe­rans düzen­le­necek ve kon­fe­ran­sın ev sahip­li­ği­ni Ber­lin Alz­he­imer Der­ne­ği, spon­sor­lu­ğu­nu ise ulu­sal çatı­yı teş­kil eden Alman­ya Alz­he­imer Der­ne­ği üstlenecek.”

TÜKÜ­RÜK ANA­Lİ­Zİ YAR­DIM­CI OLACAK

Tanı ve teda­vi ala­nın­da kay­de­di­len umut veri­ci yeni­lik­le­re deği­nen Doç. Dr. Başar Bil­giç şalzheimer-hastaligiöyle devam etti: Günü­müz­de Alz­he­imer tanı­sı için en önem­li tet­kik­ler­den biri­si halk ara­sın­da bel­den su alma” diye bili­nen Beyin-Omu­ri­lik Sıvı­sı ana­lizidir. Bu sıvı­da has­ta­lık­ta biri­ken pro­te­in­le­rin yan­sı­ma­la­rı­na bakı­lır. Bu yön­tem giri­şim gerek­tir­me­si ve işle­min yapıl­masının süre alma­sı nede­ni ile kan alma işle­mi kadar kolay değil­dir. Bu yıl yapı­lan bilim­sel çalış­ma­lar, basit bir tükü­rük ana­li­zi­nin has­ta­lık tanı­sın­da yar­dım­cı bir yön­tem ola­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­miş­tir. Gelecek için umut vade­den bu basit yön­te­min rüş­tü­nü ispat etme­si için daha geniş ve kap­sam­lı çalış­ma­la­rın yapıl­ma­sı gerekir.”

PRO­TE­İNL­ER BOYA­NA­RAK GÖRÜN­TÜ ELDE EDİLEBİLİYOR

Alz­he­imer has­ta­la­rı­nın beyin­le­rin­de biri­ken bazı pro­te­in­le­rin tanı konu­sun­da­ki ayı­rı­cı özel­li­ği­ne dik­kat çeken Doç. Dr. Başar Bil­giç bu alan­da kay­de­di­len geliş­me­le­ri şöy­le özet­le­di: Alz­he­imer has­ta­lı­ğın­da beyin­de bazı pro­te­in biri­kim­le­ri olmak­ta­dır. Bun­lar plak­lar için­de biri­ken ami­lo­id” ve yumak­lar için­de biri­ken tau” adlı pro­te­in­ler­dir. Günü­müz­de geliş­miş nük­le­er tıp yön­tem­le­ri ile her iki pro­te­in de ken­di­le­ri­ne yapı­şan ve ışı­ma yapan mole­kül­ler ile işa­ret­le­nip görün­tü alı­na­bil­mek­te­dir. Geç­miş­te ami­lo­id pro­te­ini boya­na­rak görün­tü alı­na­bi­li­yor­ken artık geliş­ti­ri­len yeni mole­kül­ler ile tau” pro­te­ini de işa­ret­le­ne­rek görün­tü alı­na­bil­mek­te­dir. Yani beyin­le­rin­de bu pro­te­in­le­ri bulun­du­ran kişi­ler basit görün­tü­le­me yön­tem­le­ri ile tes­pit edi­le­bil­mek­te­dir. Eski­den bu pro­te­in­le­rin sade­ce otop­si ile gös­te­ri­le­bil­di­ği düşü­nü­lür­se bu yön­tem­le­rin ne kadar yarar­lı oldu­ğu ve dev­rim­ci olduk­la­rı daha iyi anlaşılacaktır.”

ÇALI­ŞAN KADIN­LAR DAHA AZ BUNUYOR

Son yıl­lar­da yapı­lan çalış­ma­lar­da Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın kök­le­ri­nin çocuk­luk çağı­na kadar ine­bil­di­ği­ni ve çalış­kan bir bey­nin Alzheimer’e daha az oran­da yaka­lan­dı­ğı­nı gös­te­ren bul­gu­la­ra da rast­lan­dı­ğı­nı belir­ten Doç. Dr. Başar Bil­giç, bu çalış­ma­lar­dan biri­ni şöy­le özet­le­di: Bu sene İsveç’te ilgi çeki­ci bir çalış­ma yapıl­dı ve bu çalış­ma­da yaş­lı kişi­le­rin geç­miş­le­ri­ne dönü­le­rek kişi­le­rin 10 yaşın­da­ki okul kar­ne­le­ri­ne bakıl­dı. Kar­ne­le­ri kötü olan­lar­da buna­ma ris­ki­nin daha yük­sek oldu­ğu, kar­ne­le­ri peki­yi olan­la­rın ise daha az oran­da buna­ma geliş­tir­dik­le­ri görül­dü. Ayrı­ca ilko­kul eği­ti­mi­nin üze­ri­ne eği­tim alan­lar­da ve yük­sek eği­ti­mi­ne devam eden­ler­de, ayrı­ca kar­ma­şık işler­de (daha faz­la ile­ti­şim gere­ken işler, kişi­nin yön­len­dir­me yap­tı­ğı ve tali­mat ver­di­ği işler gibi) çalı­şan kadın­lar­da buna­ma ris­ki­nin daha düşük oldu­ğu orta­ya çıktı.”

İlgili Haberler

Leave a Comment