Alzheimer hastalarına nasıl davranılmalı?

fotografalbumalzheimerhasta

ALZ­HE­IMER / KASIM 2015

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Nöro­bi­lim Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı ve NPİ­ST­ANB­UL Nörop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, Alz­he­imer has­ta­la­rı­nın yakın­la­rı­na has­tay­la ile­ti­şim kurar­ken bazı görev­ler düş­tü­ğü­nü söy­le­di. Prof. Dr. Tan­rı­dağ, şu öne­ri­ler­de bulundu: 

Has­tay­la empa­ti, kur­ma­ya çalışın! 

Her şey­den önce ken­di­ni­ze şu soru­yu sor­ma­lı­sı­nız: Eğer Alz­he­imer has­ta­sı o değil de ben olsay­dım nasıl ilgi bek­ler­dim? Sev­giy­le, anla­yış­la, sabır­la mı kar­şı­lan­mak ister­dim, yok­sa ilgi­siz­lik ve kaba­lık mı gör­mek isterdim?”

Sabır­lı olun! 

Has­ta­nız anlat­tık­la­rı­nız ya da ondan iste­dik­le­ri­niz konu­sun­da kolay­lık­la kar­ma­şa­ya gire­bi­lir. Eğer bu tür bir sıkın­tı his­se­di­yor­sa­nız istek­le­ri­ni­zi fark­lı yön­tem­ler­le anlat­ma­ya çalış­ma­lı­sı­nız. Bun­la­rı yapar­ken asla fizik­sel bir zor­la­ma içi­ne gir­me­yin. Bunu yapar­ken iyi niyet­li olsa­nız bile onun tara­fın­dan ken­di­si­ni zor­la­ma ola­rak algılanabilir.

Anla­yış­lı olun ve tartışmayın! 

Has­ta­nız 1958 yılın­da oldu­ğu­nu ya da sizin onun anne­si oldu­ğu­nu­zu ile­ri süre­bi­lir. Siz ona 2015 yılın­da oldu­ğu­nu­zu ve anne­si­nin de uzun­ca bir süre önce öldü­ğü­nü söy­le­me­ye kalk­tı­ğı­nız­da o önce şaşı­ra­cak iler­le­miş bir has­ta değil­se yan­lış söy­le­di­ği­ni anla­ya­rak üzü­lecek ya da iler­le­miş bir has­tay­sa söy­le­dik­le­rin­de ısrar­cı ola­cak ve sizin neden böy­le söy­le­di­ği­ni­zi anla­ma­ya­cak bel­ki de kıza­cak­tır. Her iki durum­da da has­tay­la ile­ti­şi­mi­niz başa­rı­sız olacaktır. 

Konuş­tu­ğu konu­nun bütün­lü­ğü­nü bozmayın!

Has­ta­nız­la zaman ve mekan kav­ram­la­rı­nı dile getir­me­den rahat­lık­la konuş­ma­ya çalı­şın! Eğer o eski­ler­den bugün­müş gibi söz edi­yor­sa onun­la o konuş­ma­nın içi­ne gire­rek sür­dü­rün! Konuş­tu­ğu konu­nun bütün­lü­ğü­nü boz­ma­yın. Zaman zaman espi­ri­ler yapın!

Hoş­lan­ma­dı­ğı şey­le­re zorlamayın!

Has­ta­nı­zı yap­mak­tan hoş­lan­ma­dı­ğı şey­ler konu­sun­da zor­la­ma­yın! Çoğu has­ta yakı­nı bul­ma­ca çöz­me­nin yarar­lı ola­ca­ğı­nı düşü­ne­rek has­ta­la­rı­nı saat­ler boyu bul­ma­ca yap­ma­la­rı için zorlamaktadır. 

Bul­ma­ca çöz­me­nin ispat­lan­mış bir yara­rı ve man­tık­sal daya­na­ğı yok­tur. Bu bakım­dan bu zama­nın dışa­rı­da ya da evin için­de müzik din­le­mek ya da ilgi çeki­ci şey­ler sey­ret­ti­ri­le­rek geçi­ril­me­si has­ta için daha uya­rı­cı olacaktır.

İlaçl­ar­ını ken­di başı­na alma­sı­na izin vermeyin! 

Hafif-orta evre­de bulu­nan çoğu has­ta ilaç­la­rı­nı düzen­li bir şekil­de ala­bi­le­ce­ği iddi­asın­da bula­na­bi­lir. Hat­ta bu iddia bir kıs­mı için doğ­ru ola­bi­lir. Ancak genel bir pren­sip ola­rak unut­kan­lık ve dik­kat azlı­ğı yakın­ma­la­rı olan has­ta­la­rın ken­di ilaç­la­rı­nı ken­di­le­ri­nin alma­sı sakın­ca­lı­dır. Bunun dışın­da bazı has­ta­lar ilaç­la­rı­nı aldık­la­rı­nı söy­le­ye­rek onla­rı halı­la­rın altı­na sak­lar ya da çöpe atarlar.

Yan­la­rın­da huzu­re­vi ihti­ma­lin­den söz etmeyin! 

Alz­he­imer has­ta­lı­ğı sıra­sın­da yaşa­nan kayıp­lar, has­ta­la­rı önce­den oldu­ğun­dan daha faz­la duy­gu­sal ve alın­gan yapar. Bu neden­le onla­rın gele­ce­ğiy­le ilgi­li tah­min­le­ri, bir seçe­nek ola­rak huzu­re­vi ihti­ma­li­ni onla­rın yanın­da dile getir­me­yin! Bu söz­le­ri duyan has­ta­lar­dan en azın­dan bir bölü­mü, sizin onla­rın ölü­mü­nü iste­di­ği­ni­zi ya da ken­di­le­rin­den kur­tul­ma plan­la­rı yap­tı­ğı­nı­zı sanabilirler.

İlgili Haberler

Leave a Comment