Altın Steteskop” Ödüllerine Başvurular Başladı

SAĞ­LIK Bili­şi­mi Der­ne­ği lider­li­ğin­de ve Ulus­la­ra­ra­sı Sağ­lık Bili­şi­mi Zirvesi’13 ile eş zaman­lı ola­rak düzen­le­necek olan Altın Ste­tes­kop Ödül­le­ri” bu yıl ikin­ci kez sahip­le­ri­ni bulacak.

Bili­şi­mi des­tek­le­yen sağ­lık kurum­la­rı­nın, yöne­ti­ci ve pro­fes­yo­nel­le­ri­nin başa­rı­la­rı­nı pay­laş­ma­yı, ödül­len­dir­me­yi ve bili­şim dos­tu olma­ya teş­vi­ki amaç­la­yan Altın Ste­tes­kop Ödül­le­ri”, bu yıl En İyi Diji­tal Has­ta­ne Ödü­lü, En İyi Sağ­lık Bili­şi­mi Pro­je­si Ödü­lü, Yılın Sağ­lık Bili­şim­ci­si Ödü­lü, Bili­şim Dos­tu Dok­tor Ödü­lü, Bili­şim Dos­tu Hem­şi­re Ödü­lü, Bili­şim Dos­tu Sağ­lık Yöne­ti­ci­si Ödü­lü, Bili­şim Dos­tu Sağ­lık Çalı­şa­nı Ödü­lü ve Sağ­lık Kuru­luş­la­rın­da En iyi Web Site Ödü­lü olmak üze­re sekiz ayrı kate­go­ri­de veri­lecek olup, ödül­ler sahip­le­ri­ne düzen­le­necek olan tören­le tes­lim edilecek.

‘Altın Ste­tes­kop Ödülleri’’ne baş­vu­ru­lar 14 Mart 2013 tari­hi­ne kadar www.altinsteteskop.org adre­sin­den yapılabilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment