Altın iğne güzelliği

Uz.+Dr.+Hande+Ulusal
Uz. Dr. Han­de Ulusal

Cilt­te yaş­lan­ma­nın, kilo alıp ver­me­nin ya da hami­le­li­ğin bir sonu­cu ola­bi­len ve este­tik görü­nüm açı­sın­dan kişi­yi rahat­sız eden tüm bu sorun­lar kısa süre­de etki­li bir biçim­de teda­vi edi­le­bi­li­yor. Uz. Dr. Han­de Ulu­sal, altın iğne rad­yof­re­kans yön­te­mi hak­kın­da bil­gi verdi.

Altın İğne Rad­yo Fre­kans” yön­te­mi, pek çok este­tik uygu­la­ma­sı için kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir. Cilt genç­leş­tir­me, kırı­şık­lık­la­rın önlen­me­si, kol ve bacak­lar­da­ki sark­ma­lar, boyun ve dekol­te böl­ge­si­nin topar­lan­ma­sı, sivil­ce izle­ri­nin gide­ril­me­si, göze­nek sıkı­laş­tı­rıl­ma­sı ve çat­lak­lar­dan kur­tul­mak bu saye­de daha pra­tik bir hale gel­di. Üze­rin­de altın iğne­li baş­lık­lar bulu­nan ve cilt altı­na rad­yo fre­kans uygu­la­nan özel bir cihaz saye­sin­de cilt­te­ki sorun­lar başa­rı ile teda­vi edilebilmektedir.

KOL­LA­JEN VE ELAS­TİN ÜRETİYOR

Altın iğne frak­si­yo­nel rad­yo fre­kans yön­te­min­de altın iğne­ler saye­sin­de atış, direkt ola­rak cilt altı doku­la­ra yapı­la­rak hedef­le­nen ala­na veri­lir. Rad­yo fre­kans ciha­zı­nın altın iğne­li baş­lı­ğı cil­de temas etti­ril­di­ğin­de mik­ro iğne­ler, oto­ma­tik ola­rak ayar­la­nan derin­lik­te cilt içe­ri­si­ne ani bir giriş yapar. Çok sayı­da­ki mik­ro iğne, cilt üstün­de frak­si­yo­nel mik­ro delik­ler oluş­tu­rur ve sade­ce iğne ucun­dan gön­de­ri­len, cilt üstü­ne temas etme­yen rad­yo fre­kans ile kol­la­jen ve elas­tin üre­ti­mi tetik­le­nir­ken, epi­der­mis ve yüzey­sel cilt taba­ka­la­rı­na hasar veril­mez. Bura­da amaç, veri­le­bi­lecek en yük­sek ener­ji­le­ri deri­ye bir zarar ver­me­den doğ­ru­dan cilt altı­na ulaştırmaktır.

SİV­İL­CE İZL­ER­İN­DE DE BAŞARILI

Altın iğne­li rad­yo fre­kans uygu­la­ma­sı özel­lik­le yüz­de alın, kaş ara­sı, göz çev­re­si, dudak üstü ve yanak­ta­ki kırı­şık­lık­la­rın teda­vi edil­me­sin­de sık­ça kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ayrı­ca ciha­zın yüz­de ger­gin­li­ğe yol açan ve sark­ma­yı topar­la­yı­cı bir etki­si de bulun­mak­ta­dır. Altın iğne yön­te­mi, boyun ve dekol­te böl­ge­sin­de­ki kırı­şık­lık­la­rı ve sark­ma­la­rı düzelt­me­de olduk­ça etki­li bir teda­vi yön­te­mi­dir. Altın iğne­li rad­yof­re­kans yön­te­mi­nin en sık kul­la­nıl­dı­ğı alan­lar­dan biri de yüz­de­ki sivil­ce izle­ri­nin teda­vi­si­dir. Bu izle­rin çap­la­rı küçü­lür, derin­lik­le­ri aza­lır, derin olan sivil­ce izle­ri hafif­ler, hafif olan­lar geçer, göze­nek­ler dara­lır, cilt daha can­lı ber­rak bir hale gelir. Bu amaç­lı frak­si­yo­nel lazer­le kom­bi­ne edi­le­rek kul­la­nıl­ma­sı teda­vi­nin verim­li­li­ği­ni artırmaktadır.

ÇAT­LAK TEDAVİSİ

Çat­lak teda­vi­si fark­lı yön­tem­ler­le kom­bi­ne edil­mek­te­dir. Özel­lik­le kilo alıp ver­me­den kay­nak­la­nan, kol­la­rın iç yüzey­le­rin­de ve bacak içle­ri­ne mey­da­na gelen sark­ma ve gev­şe­me­ler, altın iğne rad­yo fre­kans yön­te­mi ile başa­rı­lı bir şekil­de teda­vi edi­le­bi­lir. Bir ay ara­lık­lar­la 3 seans yapı­lan son dere­ce kon­for­lu bir uygu­la­ma­dır. Kol ve bacak böl­ge­sin­de orta­la­ma 1 ay son­ra deri­nin ger­gin­leş­ti­ği ve sark­ma­la­rın azal­dı­ğı­nı görü­le­bil­mek­te­dir. Bu saye­de deri­de­ki gev­şek­lik ve sark­ma­lar ame­li­yat­sız ola­rak en aza indi­ril­mek­te­dir. Rad­yo fre­kans yön­te­mi hari­cin­de bu böl­ge­ler­de deri sıkı­laş­tır­ma işle­mi­ni başa­rıy­la yapa­bi­len baş­ka bir teda­vi meto­du bulunmamaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment