Alper Tuzcu, Between 12 Waters’la kültürlerarasında geziniyor

tuzcuŞUBAT 2016

Alper Tuzcu’nun yeni albü­mü Bet­we­en 12 Waters, iTu­nes Sto­re üze­rin­den tüm dün­ya­da eş zaman­lı ola­rak yayınlandı.

Son iki yılı İspanya’da Valen­cia, Los Ange­les ve İst­anb­ul ara­sın­da geçir­dik­ten son­ra Boston’a geri dönen sanat­çı, şar­kı yaza­rı, pro­dük­tör ve gita­rist rol­le­ri­ni üst­len­di­ği bu albü­mü dün­ya­nın deği­şik yer­le­rin­den müzis­yen­ler­le kay­det­ti. Pal­ma Records tara­fın­dan yayın­la­nan Bet­we­en 12 Waters, Pia Sal­via, Ganav­ya Dora­is­wamy ve Oli­via Mok gibi dün­ya­nın fark­lı yer­le­rin­den yedi voka­lis­tin söy­le­di­ği şar­kı­lar­dan oluşuyor.

Albü­mün adı Bet­we­en 12 Waters (12 Su Ara­sın­da), Fla­men­ko-caz efsa­ne­si Paco de Lucia’nın Ent­re Dos Agu­as” (2 Su Ara­sın­da) ese­ri­ne yapı­lan bir keli­me oyu­nun­dan son­ra orta­ya çıktı.

Sanat­çı­nın bu albüm ile ilgi­li viz­yo­nu, 12 deği­şik kül­tür­den esin­len­miş 12 şar­ki yaz­mak ve bu şar­kı­la­rı fark­lı kül­tür­ler­den gelen müzis­yen­ler ile kay­det­mek ve son iki yıl için­de yapıl­mış bu kayıt­lar­dan bir kolek­si­yon yayınlamaktı.

İlgili Haberler

Leave a Comment