Alman ilaç devi ilk kez bir Türk’e emanet

Evren Özlü
Evren Özlü

AĞUS­TOS 2016

Dün­ya­nın en büyük 20 ilaç şir­ke­tin­den biri olan Boeh­rin­ger Ingelheim’ın Tür­ki­ye ope­ras­yo­nu, Türk ilaç sek­tö­rü­nün yakın­dan tanı­dı­ğı başa­rı­lı bir isme ema­net edil­di. 22 yıl­lık ilaç sek­tö­rü dene­yi­mi süre­sin­ce çok ulus­lu çeşit­li ilaç şir­ket­le­rin­de yöne­ti­ci­lik yapan ve Boeh­rin­ger Ingel­he­im Türkiye’de 9 yıl­dır fark­lı görev­ler­de hiz­met veren Evren Özlü, Boeh­rin­ger Ingel­he­im Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak atan­dı. Boeh­rin­ger Ingelheim’daki iş dene­yi­mi sıra­sın­da, şir­ke­tin Kana­da, Bre­zil­ya ve Hin­dis­tan gibi çeşit­li pazar­la­rı kap­sa­yan Kurum­sal Ulus­la­ra­ra­sı Dene­tim Programı’nda denet­çi ola­rak görev alan Özlü, 1991 yılın­da İst­anb­ul Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İng­il­izce Eko­no­mi bölü­mün­den lisans dere­ce­si­ni aldık­tan son­ra 1993 yılın­da Ari­zo­na Eya­let Üniversitesi’nde Eko­no­mi ala­nın­da yük­sek lisan­sı­nı tamamladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment