Alliance Healthcare, eczacıları Antalya’da buluşturuyor

SEK­TÖR / MART 2016

Alli­an­ce Health­ca­re Tür­ki­ye tara­fın­dan her yıl düzen­le­nen Fır­sat Gün­le­ri, bu yıl 327 Mart tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bin­ler­ce sağ­lık ve güzel­lik ürü­nün­den eği­ti­me, eğlen­ce­den çeki­li­şe kadar çok sayı­da fır­sa­tın sunu­la­ca­ğı gele­nek­sel etkin­lik, 3 bin 500’ü ecza­cı olmak üze­re yak­la­şık 6 bin katı­lım­cı­yı bir ara­ya geti­recek. Işın Kara­ca ve Hakan Altun ise kon­ser­le­riy­le etkin­li­ğe renk katacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment