Ali Toker Actavis Genel Müdürü Oldu

ALİ Toker, Actavis’in Genel Müdü­rü oldu. Toker, Mart 2012 iti­ba­riy­le yeni göre­vi­ne başladı.
Ali Toker 1990 yılın­da Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Endüst­ri Mühen­dis­li­ği bölümü’nden mezun oldu. Kari­ye­ri­ne baş­la­dı­ğı Unilever’de ve ardın­dan L’oreal’de Üre­tim Plan­la­ma; Pazar­la­ma ve Satış yöne­ti­ci­lik­le­ri yap­tı. İlaç sek­tö­rü­ne 2004 yılın­da Genel Müdür Yar­dım­cı­sı ola­rak Novartis’te adım attı ve 20082009 yıl­la­rı ara­sın­da Novar­tis Mısır Ülke Müdü­rü ola­rak görev aldı. Ali Toker, Acta­vis Türkiye’ye katıl­ma­dan önce 2009 yılın­da Genel Müdür ola­rak Sandoz’da baş­la­dı­ğı göre­vi­ni Şubat 2012’ye kadar sürdürdü.

İlgili Haberler

Leave a Comment