Ali Raif İlaç Yönetiminde Görev Değişimi

Muzaf­fer Bal

Tür­ki­ye sağ­lık sek­tö­rü­nün kök­lü fir­ma­la­rın­dan biri olan ve 57 yıl­dır ilaç sek­tö­rün­de faali­yet gös­te­ren Ali Raif İlaç Sanayi’nin üst yöne­ti­min­de görev deği­şi­mi ger­çek­leş­ti. 32 yıl­dır kuru­mun Genel Müdürlüğü’nü yürü­ten Muzaf­fer Bal, göre­vi­ni yine aynı kurum­da 1990 yılın­dan bu yana çeşit­li kade­me­ler­de görev alan Nihal Arslan’a dev­ret­ti. Sek­tör kuru­luş­la­rın­da da aktif görev­ler­de bulu­nan Muzaf­fer Bal, çalış­ma­la­rı­na CEO ola­rak devam edecektir.

Nihal Ars­lan

İst­anb­ul Tek­nik Üni­ver­si­te­si Kim­ya Meta­lür­ji Fakül­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği Bölümü’nden 1984 yılın­da mezun olduk­tan son­ra 1985 yılın­da İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İşl­etme İkt­is­adı Ens­ti­tü­sün­de MBA prog­ra­mı­nı tamam­la­yan Nihal Ars­lan, 1990 yılın­da baş­la­dı­ğı Ali Raif İlaç Sanayi’nde sıra­sıy­la Plan­la­ma Müdü­rü, Ürün Müdü­rü, Pazar­la­ma Müdü­rü, Pazar­la­ma Direk­tö­rü görev­le­rin­de bulun­muş, son 8 yıl­lık dönem­de Pazar­la­ma ve Satış­tan sorum­lu Genel Müdür Yar­dım­cı­lı­ğı göre­vi­ni sürdürmüştür.

İlgili Haberler