Alerjik egzama çocukları uyutmuyor

Dr. Bahar Öznur
Dr. Bahar Öznur

EGZA­MA / MAYIS 2016

Çev­re­miz­de çok sayı­da aller­jen var­dır ve kişi­ler­de her tür mad­de­ye kar­şı aler­jik reak­si­yon geli­şe­bi­lir. Aler­ji 3 yaşa kadar en sık inek sütü, soya ve yumur­ta gibi gıda­la­ra kar­şı ön plan­da iken, 3 yaş­tan son­ra hava ile alı­nan ev tozu aka­rı, küf man­ta­rı, polen­ler, hay­van tüyü ve epi­te­li­ne bağ­lı reak­si­yon­lar ön pla­na geçer.

Çocuk­lar­da aler­ji tanı­sı aler­ji test­le­ri ile konur. Gıda aler­ji­le­ri­nin taran­ma­sı kan test­le­ri ile yapıl­dı­ğın­da daha güven­li sonuç verir­ken, solu­num sis­te­mi­ni ilgi­len­di­ren ev tozu aka­rı, polen gibi mad­de­le­re kar­şı aler­ji en iyi aler­ji deri test­le­ri ile araş­tı­rı­lır. Acı­ba­dem Anka­ra Has­ta­ne­si Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Dr. Bahar Öznur mev­sim geçiş­le­rin­de çocuk­lar­da görü­len deri has­ta­lık­la­rıy­la ilgi­li bil­gi­ler verdi:

Aler­jik egza­ma ya da ato­pik der­ma­tit adı veri­len has­ta­lık, özel­lik­le haya­tın ilk yıl­la­rın­da yoğun ola­rak görü­len, deri­de kıza­rık­lık, kuru­luk, pul­lan­ma artı­şı ile sey­re­den bir deri has­ta­lı­ğı­dır. Has­ta­la­rın sık­lık­la baş­vur­du­ğu şika­yet­ler deri­de kaşın­tı, kıza­rık­lık ve buna bağ­lı huzur­suz­luk, uyku­suz­luk­tur. Has­ta­lar­da yanak­lar, boyun altı, dir­sek içle­ri ve diz arka­sı gibi böl­ge­ler en çok etki­le­nen alan­lar­dır. Beş yaşı­na doğ­ru aler­jik egza­ma­la­rın şid­de­ti azalır.

En önde gelen sebep gıda­la­ra kar­şı geli­şen aler­ji­dir. Gıda­lar için­de de en sık­lık­la inek sütü ve yumur­ta sorum­lu bulun­mak­ta­dır. Ayrı­ca hava yolu ile alı­nan ev tozu, küf, man­tar, ağaç polen­le­ri, yaba­ni ot polen­le­ri gibi aler­jen­ler de has­ta­lı­ğı tetik­le­ye­bi­lir. Ayrı­ca kuru­luk, şid­det­li sür­tün­me, irri­tas­yo­na bağ­lı sıkı kıya­fet­ler, yün­lü kıya­fet­ler gibi fizik­sel uya­ran­lar da şikâ­yet­le­rin art­ma­sı­na sebep olabilmektedir.

Teda­vi­de aler­jen­le tema­sın azal­tıl­ma­sı şika­yet­ler­de azal­ma­ya neden ola­cak­tır. Ayrı­ca ban­yo son­ra­sın­da nem­len­di­ri­ci uygu­la­ma ile cil­di nem­li tut­ma bu yön­de etki­li olmak­ta­dır. Koru­yu­cu önlem­le­rin yeter­siz kal­dı­ğı durum­lar­da ağız­dan aler­ji ilaç­la­rı ve krem­ler­le teda­vi gere­ke­bil­mek­te­dir. Kaşın­tı­nın getir­di­ği stres has­ta­lı­ğın daha da kötü­leş­me­si­ne neden olur.

temizlikDiğer bir aler­jik has­ta­lık olan ürti­ker, halk ara­sın­da kur­de­şen” ola­rak bili­nen deri­de kaşın­tı­lı kır­mı­zı renk­li kaba­rık­lar ile sey­re­den bir has­ta­lık­tır. Genel­lik­le tüm vücut­ta yay­gın ola­rak görü­le­bi­lir. Lez­yon­lar yarım saat ile 24 saat ara­sın­da geri­le­ye­rek fark­lı alan­lar­da orta­ya çıkar. Has­ta­lık 8 haf­ta­dan kısa süre­li oldu­ğun­da akut ürti­ker ola­rak adlan­dı­rı­lır ve en sık neden­le­ri enfek­si­yon­lar, gıda­lar ve ilaçlardır.

8 haf­ta­dan uzun süren kro­nik ürti­ker­de yine gıda aler­ji­le­ri ön plan­da gelir. Sin­di­rim sis­te­min­de para­zit­le­rin var­lı­ğı, böcek sok­ma­la­rı da neden­ler ara­sın­da yer almaktadır.

Hafif durum­da teda­vi­ye hız­la yanıt verir ve endi­şe etme­ye gerek kal­maz. Ancak ürti­ke­rin ağır tab­lo­su olan anjio ödem’ konu­sun­da hız­lı dav­ran­mak gere­kir. Aile­le­rin bu konuy­la ilgi­li ola­rak dil ve dudak­ta şiş­me ile orta­ya çıkan anjio ödem’ adı veri­len durum­da, yakın­la­rın­da bulu­nan bir sağ­lık mer­ke­zi­ne baş­vur­ma­la­rın­da yarar vardır.

Teda­vi­de sorum­lu etke­nin orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı önem­li­dir. Ağız­dan aler­ji ilaç­la­rı ile ve kor­ti­zon­lu ilaç­lar­la teda­vi uygulanabilir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment