Alerjik Çocuklar Büyüme Geriliği Yaşayabilir

Çocuk­lar­da geli­şi­min ve büyü­me­nin en önem­li etken­le­rin­den biri­si: uyku…

Düzen­siz uyku prob­le­mi olan çocuk­lar­da, yeter­siz sal­gı­lan­dı­ğı görü­len büyü­me hor­mo­nu” büyü­me­de yavaş­la­ma­ya neden ola­bi­li­yor. Prof. Dr. Yon­ca Tabak; özel­lik­le aler­jik has­ta­lık­la­rın, çocuk­la­rın gece uyku­su­nu böl­dü­ğü­nün ve çocuk­la­rı kali­te­li uyku­dan uzak­laş­tır­dı­ğı­nın altı­nı çiziyor.

uyku_alerjisi_1

Kali­te­siz bir uyku­nun, çocuk geli­şi­mi­ni yavaş­la­ta­ca­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Yon­ca Tabak, özel­lik­le aler­jik astı­mın çocuk­la­rın uyku düze­ni­ni en çok etki­le­yen has­ta­lık­la­rın başın­da gel­di­ği­ni belir­ti­yor. Tabak; aler­jik astım­da görü­len, gece saba­ha kar­şı gelen öksü­rük kriz­le­ri ve nefes ala­ma­ma atak­la­rı­nın, uyku­nun bozul­ma­sın­da en çok rast­la­nan sebep­ler oldu­ğu­nu söylüyor.

Astım- Burun Tıka­nık­lı­ğı- Uyku Apne­si Sendromu 

Genel­lik­le astı­ma, aler­jik nez­le­nin eşlik etti­ği­ne deği­nen Prof. Dr. Yon­ca Tabak, burun tıka­nık­lı­ğı­nın da astım ve aler­jik nez­le ile bera­ber sık­lık­la görül­dü­ğü­nü belir­ti­yor. Burun tıka­nık­lı­ğı­na bağ­lı, gece oksi­jen­siz kalan çocuk­lar­da uyku apne send­ro­mu” deni­len ve 20 sani­ye­yi geçen nefes dur­ma­la­rı­nın görül­dü­ğü­nün de altı­nı çiziyor.

Gece Ağla­ma­la­rı­nın Nede­ni Aler­jik Egza­ma Olabilir

Aler­jik egza­ma, çocuk­lar­da gece uyku­su­nu bozan has­ta­lık­lar­da ikin­ci sıra­yı alı­yor. Bu has­ta­lı­ğın özel­lik­le gece alev­le­nen kaşın­tı atak­la­rı nede­niy­le çocuk­la­rın uyku düze­ni­ni boz­du­ğu­nu ifa­de eden Prof. Dr. Yon­ca Tabak; bebek­ler­de sebep­siz gece ağla­ma­la­rı­nın nede­nin bu ola­bi­le­ce­ği­nin göz önün­de tutul­ma­sı gerek­ti­ği­ni söylüyor.

Aler­ji­ye Neden Olan Kay­nak­tan Uzaklaştırın

Düzen­li bir gece uyku­su­nun öne­mi­ni vur­gu­la­yan Yon­ca Tabak, çocuk­lar için mut­la­ka kali­te­li uyku uyu­ya­bi­le­cek­le­ri orta­mın sağ­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni söylüyor.

Tabak, aler­ji kay­nak­lı bu has­ta­lık­lar­da çocuk­la­rın, has­ta­lı­ğın teme­lin­de yatan aler­jik mad­de­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­nın, şikâ­yet­le­ri cid­di düzey­de azal­ta­ca­ğı­nı ve düzen­li bir uyku orta­mı sağ­lan­ma­sı­na kat­kı­da bulu­na­ca­ğı­nı belirtiyor.

Aler­jik mad­de­den uzak dur­ma­nın yet­me­di­ği durum­lar­da ise aler­ji ilaç­la­rı ile şikâ­yet­le­ri bas­kı­la­mak yolu­na git­mek gerek­ti­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Yon­ca Tabak,

Uzun dönem­de aler­jik has­ta­lık­la­rın kök­ten çözü­mü­nün vücu­du aler­ji yapı­cı mad­de­ye alış­tır­mak oldu­ğu­nu düşü­nür­sek, uygun has­ta­lar­da vakit geçir­me­den dilal­tı dam­la aşı teda­vi­si ile bu alış­tır­ma işle­mi­nin baş­la­tıl­ma­sı en uygun yak­la­şım ola­cak­tır. “ diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment