Alerinit Film Tablet

İLKO İlaç San. ve Tic. A. Ş. aler­jik rinit teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ürü­nü piya­sa­ya ver­di. Ale­ri­nit her bir film tab­let­te Levo­se­ti­ri­zin dihid­rok­lo­rür içer­mek­te­dir. Ale­ri­nit 6 yaşın üze­rin­de­ki has­ta­lar­da, aler­jik rinit (intermittan/persistan veya mevsimsel/perennial) ve kro­nik idi­opa­tik ürti­ker ile iliş­ki­li semp­tom­la­rın gide­ril­me­sin­de endi­ke­dir. Levo­se­ti­ri­zin, seti­ri­zi­nin ® enan­ti­yo­me­ri, güç­lü ve selek­tif bir peri­fe­rik H1-resep­tör anta­go­nis­ti­dir. Yaş­lı­lar­da, orta-ağır şid­det­te böb­rek yet­mez­li­ği olan has­ta­lar­da dozun ayar­lan­ma­sı öne­ri­lir. İnt­erm­it­an aler­jik rinit (haf­ta­da 4 gün­den az ya da 4 haf­ta­dan kısa süren belir­ti­ler) has­ta­lı­ğa ve öykü­ye göre teda­vi edi­lir; belir­ti­ler geç­ti­ğin­de teda­vi kesi­le­bi­lir ve belir­ti­ler tek­rar görül­dü­ğün­de teda­vi­ye yeni­den baş­la­na­bi­lir. Per­sis­tan aler­jik rinit duru­mun­da (haf­ta­da 4 gün­den faz­la ve 4 haf­ta­dan uzun süren belir­ti­ler), has­ta­nın aler­jen­le­re maruz kal­dı­ğı dönem boyun­ca teda­vi­nin sür­dü­rül­me­si öne­ri­lir. 5 mg levo­se­ti­ri­zin film kap­lı tab­let ile kli­nik çalış­ma­lar, 6 aylık bir teda­vi döne­mi için mev­cut­tur. Kro­nik ürti­ker ve kro­nik aler­jik rinit için; rase­ma­t­’a (seti­ri­zi­ne) ait bir yıla kadar kli­nik dene­yim mevcuttur.
Geniş Bil­gi İçin: İlko İlaç San. ve Tic. A. Ş., Tel: (0216) 419 86 88

İlgili Haberler

Leave a Comment