Aldatmanın nedeni de beyinde

Doç. Dr. Kor­kut Ulucan

 

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Mühen­dis­lik ve Doğa Bilim­le­ri Fakül­te­si Öğre­tim Görev­li­si Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, Bey­nin ödül sis­te­mi ile aldat­ma ara­sın­da önem­li bir iliş­ki oldu­ğu­nu belir­ten gene­tik uzman­la­rı, beyin­de sal­gı­la­nan dopa­mi­ni algı­la­yan sis­tem­de­ki fark­lı­lık­la­rın aldat­ma­ya yat­kın­lık sağ­la­dı­ğı­na dik­kat çeki­yor. Buna göre bu fark­lı­lık­lar küçük yaş­ta yalan söy­le­me­ye, ile­ri­ki dönem­de de kumar oyna­ma veya eşi­ni aldat­ma­ya yat­kın­lık sağlıyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Mühen­dis­lik ve Doğa Bilim­le­ri Fakül­te­si Öğre­tim Görev­li­si Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, bilim dün­ya­sın­da­ki geliş­me­le­re para­lel ola­rak bey­nin kim­ya­sı ve biyo­lo­ji­si hak­kın­da gün geç­tik­çe yeni yak­la­şım­la­rın orta­ya çık­tı­ğı­nı söyledi.

MOLE­KÜL­DE­Kİ FARK­LI­LIK­LAR ALDAT­MA­YA YAT­KIN­LIK SAĞLIYOR

Son yıl­lar­da yapı­lan bir çalış­ma­nın bey­nin ödül meka­niz­ma­sı ve aldat­ma ile ilgi­li önem­li bir ger­çe­ği orta­ya çıkar­dı­ğı­nı kay­de­den Doç. Dr. Ulu­can, dopa­mi­ni algı­la­yan sis­tem­de­ki fark­lı­lık­la­rın aldat­ma­ya yat­kın­lık sağ­la­dı­ğı­nı ifa­de etti. Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can şun­la­rı söy­le­di: Bey­ni­mi­zin ödül site­min­de iki kilit mole­kül var: Sero­to­nin ve dopa­min. Bu kim­ya­sal­la­rın nor­mal meta­bo­liz­ma­la­rı biz­ler için önem­li. Ancak her­kes­te aynı şekil­de çalış­mı­yor­lar, kimi­le­rin­de daha etki­li, kimi­le­rin­de ise daha az etki­li. Bu yüz­den bazı birey­ler yalan söy­le­me­ye, kumar oyna­ma­ya, eşi­ni aldat­ma gibi olay­la­ra diğer­le­ri­ne göre daha yat­kın. Yapı­lan çalış­ma­lar, özel­lik­le dopa­mi­nin beyin hüc­re­le­rin­de algı­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan mole­kül­de­ki (resep­tör) fark­lı­lık­la­rın, küçük yaş­ta yalan söy­le­me­ye, ile­ri­ki dönem­de de kumar oyna­ma veya eşi­ni aldat­ma­ya yat­kın­lık sağ­la­dı­ğı­nı orta­ya koyuyor.”

ERKEN YAŞ­TA FARK EDİ­L­İR­SE KONT­ROL ALTI­NA ALINABİLİR

Dopa­min mole­kü­lü­nün ödül sis­te­mi için önem­li oldu­ğu­nu belir­ten Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, Dopa­min, sero­to­nin ile bera­ber aldı­ğı­mız haz­la­rın büyük bir kıs­mı­nın bey­ni­miz­de­ki algı­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Dopa­mi­ni hüc­re­le­ri­miz­de algı­la­yan resep­tör mole­kül­le­rin­de­ki bazı fark­lı­lık­lar, aynı olay kar­şı­sın­da birey­le­rin fark­lı dav­ran­ma­sı­na neden ola­bi­li­yor. Örne­ğin küçük yaş­ta çok faz­la yalan söy­le­yen çocuk­lar ile­ri­de kumar oyna­ma, mad­de kul­la­nı­mı gibi olum­suz dav­ra­nış­lar veya bulun­du­ğu orta­ma aykı­rı dav­ran­ma gibi fark­lı dav­ra­nış tutum­la­rı ser­gi­li­yor. Bir­ço­ğu eşi­ni alda­tı­yor. Ancak bu gene sahip her­ke­sin aynı dav­ra­nı­şı ser­gi­le­ye­ce­ği­ni söy­le­ye­me­yiz ve genel­le­me yapa­ma­yız” dedi. Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, erken dönem­de bu genin var­lı­ğı­nın sap­tan­ma­sı halin­de psi­ko­log eşli­ğin­de olum­suz dav­ra­nış­la­rın kont­rol altı­na alı­na­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çekti.

İlgili Haberler

Leave a Comment