Alcon Türkiye’ye Mükemmeliyet Ödülü’

HAZİ­R­AN 2016

Alcon Tür­ki­ye, üst üste ikin­ci yıl ino­vas­yon” kate­go­ri­sin­de ödü­le layık görül­dü. Göz sağ­lı­ğın­da dün­ya lide­ri ve Novar­tis gru­bu şir­ket­le­rin­den Alcon, geçen yıl oldu­ğu gibi bu yıl da EMEA Bölgesi’nde ino­vas­yon’ kate­go­ri­sin­de ödü­le layık görül­dü. Alcon Tür­ki­ye, Ara­lık 2015’te ikin­ci­si ger­çek­leş­ti­ri­len ve sade­ce asis­tan­lar için düzen­le­nen ala­nın­da tek eği­tim top­lan­tı­sı Göz­de Pra­tik Yak­la­şım­lar” ile bu ödü­lün sahi­bi oldu.

emea

HEKİ­ML­ERE EĞİTİM

30’un üze­rin­de konuş­ma­cı ve yak­la­şık 330 oftal­mo­lo­ji asis­tan heki­min katıl­dı­ğı Göz­de Pra­tik Yak­la­şım­lar” eği­tim top­lan­tı­sın­da reti­na, kor­nea, glo­kom, kata­rakt ve genel oftal­mo­lo­ji konu­la­rı ele alın­dı. 3 gün süren top­lan­tı­da asis­tan hekim­ler pra­tik­te en sık yaşa­dık­la­rı sorun­la­rı ve çözüm­le­ri­ni uzman dok­tor­lar­dan din­le­me şan­sı­na sahip oldu.

Alcon Tür­ki­ye ve Azer­bay­can Genel Müdü­rü Kons­tan­ti­nos Ladi­kos, bu başa­rı­nın şir­ket içi fonk­si­yon­lar ara­sı işbir­li­ği­nin güzel bir örne­ği oldu­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, gelecek sene­ler­de de aynı başa­rı­la­rı gös­te­re­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı belirtti.

Alcon EMEA (Avru­pa, Orta­do­ğu & Afri­ka) Bölgesi’nin her yıl orga­ni­ze etti­ği EMEA Mükem­me­li­yet Ödül­le­ri” için ülke­ler ara­sın­dan en iyi örnek teş­kil ede­bi­lecek pro­je­ler seçi­li­yor. Bu ödül­ler Büyü­me, İnov­asy­on, Verim­li­lik & Kali­te ve İns­an & Kül­tür” olmak üze­re 4 ana kate­go­ri­de veriliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment