Alcon Türkiye’ye deneyimli isim

Nilü­fer U. Moral

NİS­AN 2016

Göz sağ­lı­ğın­da dün­ya lide­ri ve Novar­tis gru­bu şir­ket­le­rin­den Alcon’da yeni bir ata­ma ger­çek­leş­ti. Nilü­fer Umur Moral, Alcon Tür­ki­ye Paza­ra Eri­şim ve Dış İlişk­il­er Direk­tö­rü göre­vi­ne atan­dı. Moral, sek­tör­de­ki görev­le­ri­nin yanı sıra, AİFD ve TÜSİAD’ın ilgi­li komis­yon­la­rın­da görev aldı. DEİK (Dış Eko­no­mik İlişk­il­er Kuru­lu), İsv­içre İş Kon­se­yi Yürüt­me Kuru­lu Üye­si, İKM­İB (İst­anb­ul Kim­ye­vi Made­ler ve Mamul­le­ri İhr­ac­atç­ıl­arı Bir­li­ği) ilaç gru­bu üye­si, OECD-BIAC Sağ­lık görev gücü üye­si, YASED (Ulus­la­ra­ra­sı Yatı­rım­cı­lar Der­ne­ği) Sağ­lık ve AR&GE komi­te üye­si ola­rak sorum­lu­luk­lar üst­len­di. Ayrı­ca, T.C. Kal­kın­ma Bakanlığı’nın yayım­la­dı­ğı 10. Kal­kın­ma Pla­nı­nın ilaç çalış­ma gru­bu üyesidir. 

İlgili Haberler

Leave a Comment