Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS) Etkisini Sürdürüyor

Tıp ala­nın­da her geçen gün yeni bir geliş­me yaşa­nır­kenrec-woman-coughing-Darkcloud-isp-1-30-12-md- Seve­re Acu­te Res­pi­ra­tory Synd­ro­me) 2003 yılın­dan iti­ba­ren sağ­lı­ğı teh­dit edi­yor. Çin’in güne­yin­de orta­ya çık­tık­tan son­ra baş­ta kom­şu ülke­ler olmak üze­re, seya­hat­ler yoluy­la 25’den faz­la ülke­ye yayı­lan SARS, grip gibi kolay­ca bula­şı­yor. SARS has­ta­lı­ğı ile ilgi­li bil­gi­len­di­ren Özel Med­li­ne Aydın Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Ser­kan Kur­naz, has­ta­lı­ğın belir­ti­le­ri­ni sıralıyor.

SARS, ani­den baş­la­yıp geli­şen, önce­lik­le üst solu­num yol­la­rı ve akci­ğer­le­ri tutan bir enfek­si­yon has­ta­lı­ğı ola­rak tanımlanabilir.

Solu­num yol­la­rı düşü­nül­dü­ğün­de bu virüs yayıl­ma­sı ve baş­ka biri­ne bulaş­ma­sı en kolay olan virüs­ler­den biri­dir. Virüs taşı­yan kişi hap­şır­dı­ğın­da veya öksür­dü­ğün­de, yakı­nın­da­ki kişi­ler virü­sü kapa­bi­lir. Ayrı­ca virüs taşı­yan kişi­nin teni­ne veya giy­si­le­ri­ne değer­se­niz virüs zer­re­le­ri size de geçe­bi­lir. Ayrı­ca hava yoluy­la ve şu an için bile­me­di­ği­miz baş­ka yol­lar­la da yayılabilir.

Top­lu­mu SARS virü­sü­ne kar­şı koru­ma­nın en etkin yolu has­ta­la­rın erken sap­tan­ma­sı, ve has­ta­ne­ye yatı­rıl­ma­sı­dır. Ayrı­ca sağ­lık per­so­ne­li­nin koru­yu­cu mas­ke, göz­lük, eldi­ven, önlük, galoş gibi önlem­ler ile has­ta yanı­na gir­me­si gerekir.

Teş­his için has­ta­lık belir­ti­le­ri gös­te­ren kişi­ler­den boğaz sürün­tü­sü, bal­gam gibi örnek­ler alın­ma­sı gere­kir. Virüs­ler kla­sik mik­ros­ko­bi ve kül­tür gibi yön­tem­ler­le kolay­ca gös­te­ri­le­me­di­ğin­den mole­kü­ler tanı yön­tem­le­ri­nin de kul­la­nıl­ma­sı gerekir.

Gri­be ben­zer semp­ton­la­rı bulu­nan has­ta­lı­ğın belir­ti­le­ri ara­sın­da; ateş, üşü­me, baş ağrı­sı, hal­siz­lik, burun tıka­nık­lı­ğı, öksü­rük, nefes dar­lı­ğı bulu­nu­yor. Has­ta­lı­ğın semp­tom­la­rı virüs vücu­da gir­dik­ten son­ra­ki 2 ila 5 gün ara­sın­da gözük­me­ye baş­lar. Bazı durum­lar­da belir­ti­le­rin görül­me­si 10 güne kadar uzayabilir. 

Teda­vi

SARS has­ta­lı­ğı için belir­len­miş net bir ilaç teda­vi­si yok­tur. Bu yüz­den has­ta­la­nan kişi­nin has­ta­ne­de kal­ma­sı gere­kir. Has­ta­lı­ğın nede­ni bilin­me­di­ği için has­ta­la­ra daha çok belir­ti­le­re yöne­lik, ati­pik pnö­mo­ni­’­de (zatür­ree) uygu­la­nan teda­vi uygu­la­nır. Veri­le­bi­lecek ilaç çeşit­le­ri ara­sın­da anti­bi­yo­tik­ler, anti­vi­ral ilaç­lar ve ste­ro­id­ler ola­bi­lir. Ayrı­ca oksi­jen ve int­ra­ve­nöz sıvı tak­vi­ye­si uygulanabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment