Akut diyarede yeni soluk

akutEKİM 2015

İLKO İlaç, 3 aydan iti­ba­ren bebek ve çocuk­lar­da akut diya­re teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan Rase­ka­dot­ril etkin mad­de­li Raxe­rin Dağı­la­bi­lir Tablet’i tıb­bın hiz­me­ti­ne sundu. 

Raxe­rin, ön-ilaç özel­li­ği gös­te­ren Rase­ka­dot­ril etkin mad­de­si­ne sahip bir diya­re ila­cı. Raxerin’in etkin mad­de­si olan Rase­ka­dot­ril, oral yol­dan alın­dık­tan son­ra vücut­ta aktif meta­bo­li­ti olan tior­fa­na dönü­şü­yor. Tior­fan, bağır­sak hüc­re­le­rin­de enke­fa­li­naz enzi­mi­ni inhi­be ede­rek enke­fa­lin etkin­li­ği­ni artı­yor ve bağır­sak boş­lu­ğu­na sıvı ve elekt­ro­lit çıkı­şı­nı azal­tı­yor. Raxe­rin, 3 aylık­tan iti­ba­ren bebek ve çocuk­lar­da bağır­sak moti­li­te­si­ni etki­le­me­den akut diya­re semp­tom­la­rı­nı güven­le teda­vi edebiliyor. 

DÜN­YA­DA 15 YIL­DIR KULLANILIYOR 

Raxe­rin, diya­re teda­vi­sin­de hem ayak­ta, hem de has­ta­ne­ye yatı­rıl­ma­sı gere­ken has­ta­lar­da etki­li. Kli­nik etki­si 30 daki­ka için­de baş­lı­yor ve 8 saat sürü­yor. Raxe­rin, diya­re teda­vi­sin­de ilk teda­vi seçe­ne­ği olan Oral Rehid­ra­tas­yon Sıvı­sı (ORS) teda­vi­si­ne eklen­di­ğin­de dış­kı ağır­lı­ğın­da ve sık­lı­ğın­da anlam­lı bir azal­ma sağ­la­ya­rak ORS ihti­ya­cı­nı da azal­tı­yor. Raxe­rin, dün­ya­da 15 yıl­dır mil­yon­lar­ca has­ta tara­fın­dan güven­le kullanılıyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment