Aklımın İplerini Saldım

GER­ÇEK­LER Mas­ke­len­me­sin’’ pro­je­si kap­sa­mın­da ede­bi­yat ala­nı­na yep­ye­ni bir soluk geti­ren şizof­re­ni has­ta­la­rı­nın öykü­le­ri bira­ra­ya geti­ri­le­rek, 3. kez kitaplaştırıldı.
Doğan Kitap ara­cı­lı­ğıy­la bu yıl Aklı­mın İpl­er­ini Sal­dım” ismiy­le piya­sa­ya çıka­rı­lan kitap, Ate­şin Düş­tü­ğü Yer­den Ses­ler, Yüz­ler, Öykü­ler” yarış­ma­sın­da dere­ce­ye giren­le­rin öykü­le­rin­den der­le­ne­rek hazır­lan­dı. Şizof­re­ni has­ta­la­rı­nın giz­li dün­ya­la­rı­na ışık tutan kitap­ta, hem dere­ce­ye giren­le­rin hem de sür­dü­rü­le­bi­lir başa­rı ödü­lü kazan­la­rı­nın bir­bi­rin­den çar­pı­cı 13 öykü­sü bulunuyor.
Şizof­re­ni Der­nek­le­ri Fede­ras­yo­nu ve Bilim İlaç tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len bu yarış­ma ile hem şizof­re­ni­yi anla­mak hem de ede­bi­ya­tı­mı­za fark­lı bir soluk getir­mek ama­cıy­la bir pen­ce­re aralanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment