Akfen İnşaat, 3 milyar TL yatırımla 3 yeni şehir hastanesi kuruyor

Ispar­ta, Eski­şe­hir ve Tekir­dağ Şehir Has­ta­ne­le­ri­nin yatı­rı­mı­nı üst­le­nen Akfen İnş­aat, Eski­şe­hir Şehir Has­ta­ne­si için Garan­ti Ban­ka­sı ve Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı ile 18 yıl vade­li 344 mil­yon Euro’luk bir pro­je finans­ma­nı anlaş­ma­sı imza­la­dı. 3 ay gibi çok kısa bir süre içe­ri­sin­de tama­mı Türkiye’den 2 ban­ka­dan sağ­la­nan finans­man kay­na­ğıy­la haya­ta geçecek pro­je­de, 1081 yatak kapa­si­te­li has­ta­ne­nin 2017 yılı sonun­da Sağ­lık Bakan­lı­ğı­’­na tes­lim edil­me­si hedefleniyor.

Üst­ya­pı, alt­ya­pı, çev­re koru­ma, konut ve komp­le hava­li­ma­nı inşa­atı ala­nın­da bir­bi­rin­den nite­lik­li bir­çok pro­je­nin altın­da imza­sı bulu­nan Akfen İnş­aat, taah­hüt ve alt­ya­pı sek­tö­rün­de­ki 40 yıl­lık dene­yim ve uzman­lı­ğı­nı Ispar­ta, Eski­şe­hir ve Tekir­dağ Şehir Has­ta­ne­le­ri ile sağ­lık sek­tö­rü­ne taşı­yor. Bakan­lı­ğın Kamu-Özel İşb­irl­iği (PPP) mode­liy­le, Türkiye’ye kazan­dır­mak iste­di­ği ener­ji verim­li­li­ği yük­sek, dep­rem izo­la­tör­lü, diji­tal özel­lik­li akıl­lı has­ta­ne­ler” pro­je­si olan Şehir Hastaneleri’nin yapı­mın­da aktif rol üst­len­me­yi hedef­le­yen Akfen İnş­aat, yap-işlet-dev­ret ala­nın­da­ki tec­rü­be ve know-how’ını sağ­lık sek­tö­rü­nün dönü­şü­mün­de değerlendirecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment