Akciğer hastaları dayanışma derneği kurdu

Ahdader 8GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

24 has­ta ve has­ta yakı­nı­nın katı­lı­mıy­la İstanbul’da düzen­le­nen kuru­luş top­lan­tı­sı ile Akci­ğer Has­ta­la­rı Daya­nış­ma Der­ne­ği (AHDA­DER)” kuruldu.

Türk Toraks Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Arzu Yor­gan­cı­oğ­lu, Türk Toraks Der­ne­ği Mer­kez Yöne­tim Kuru­lu ola­rak göre­ve baş­la­dık­la­rı gün­den beri en önem ver­dik­le­ri hedef­ler ara­sın­da olan akci­ğer has­ta­la­rı has­ta der­ne­ği­nin kurul­ma­sı­na des­tek olmak­tan büyük bir mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı ifa­de etti.

Yor­gan­cı­oğ­lu, Türk Toraks Der­ne­ği aile­si, şim­di de has­ta­la­rı­mı­zın kur­du­ğu AHDA­DER ile ayrı bir boyut kazan­dı, has­ta­la­rı­mı­zın deyi­mi ile bir kar­deş der­ne­ği­miz oldu” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment