Akarsuyu olmayan ülke: BAHAMALAR

Layout 1NİS­AN 2015

İsp­any­olc­a’­da sığ deniz” anla­mı­na gelen ve tam adı Baha­ma Mil­let­ler Top­lu­lu­ğu” olan Baha­ma­lar, Batı Hint Ada­la­rı­’­nın kuzey-kuzey­do­ğu sını­rı­nı oluş­tu­ran takı­ma­da­lar­dan olu­şan bir ülke.

700 kadar ada ve çıp­lak kaya­lar­dan olu­şan Baha­ma­la­r­’ın yüz ölçü­mü 13.939 km², nüfu­su  300 bin, baş­ken­ti en önem­li ada olan New Providence’deki Nassau’dur.

Diğer önem­li ada­la­rı ise And­ros, Büyük Baha­ma ve Eleuthera’dır.

İlk sakin­le­ri Kris­tof Kolom­b­’un Luca­yan” adı­nı ver­di­ği Ara­vak” yer­li­le­ri olan Baha­ma­la­r­’ın, iki mev­sim­li yumu­şak ast­ro­pik ikli­mi, büyük ölçü­de Gulf Stre­am Akın­tı­sı ile Atlas Okya­nu­su­’­nun mel­tem­le­ri­nin etki­si altındadır.

Kış ayla­rı 21, yaz ayla­rı da 27 dere­ce olan Baha­ma­lar, büyük ölçü­de turizm ve ulus­la­ra­ra­sı finans hiz­met­le­ri­ne daya­nan bir pazar eko­no­mi­si­ne sahiptir.

bahama-04

Kişi başı mil­li geli­ri 21.500 USD, 3 mil­yar ABD Dola­rı gay­ri safi mil­li hası­la­sı olan Baha­ma­la­r­’­da, doma­tes, muz, ana­nas, man­go, guava, guana­ba­na ve grey­furt gibi mey­ve­ler yetiştirilmektedir.

Drums

Maden­ci­li­ği tuz ve çimen­to üre­ti­mi­ne daya­nan Bahamalar’ın en önem­li sana­yi mer­ke­zi olan Büyük Bahama’daki Freeport’ta büyük bir çimen­to fab­ri­ka­sı bulun­mak­ta­dır. Par­la­men­ter Demok­ra­si ve Ana­ya­sal Monar­şi ile yöne­ti­len Bahamalar’da hiç akar­su yoktur.

İlgili Haberler

Leave a Comment