Aile hekimleri güz okulunda buluşuyor

AĞUS­TOS 2016

 10. Aile Hekim­li­ği Güz Oku­lu, 28 Eylül‑2 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Aile Hekim­li­ği­nin; birey ve aile­le­re sürek­li ve çok yün­lü sağ­lık hiz­me­ti veren; biyo­lo­jik, kli­nik ve dav­ra­nış bilim­le­riy­le iç içe olan; akut ve kro­nik has­ta­lık­la­rın teda­vi edil­me­si­ne ek ola­rak, has­ta­lık­la­rın geliş­me­si­ni önle­mek ama­cıy­la düzen­li sağ­lık tara­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ren ve sağ­lık­la ilgi­li konu­lar­da danış­man­lık hiz­me­ti de sağ­la­yan önem­li bir birim olma­sın­dan yola çıka­rak düzen­le­nen eği­tim prog­ra­mın­da, katı­lım­cı­la­rın fark­lı ilgi alan­la­rı ve gerek­si­nim­le­ri doğ­rul­tu­sun­da birin­ci basa­mak­ta sık kar­şı­la­şı­lan kli­nik sorun­la­rı kap­sa­yan panel, kon­fe­rans, vaka tar­tış­ma­sı, uzma­na danış, kurs, çalış­tay, söz­lü ve pos­ter bil­di­ri tar­tış­ma­sı otu­rum­la­rın­da; önce­ki yıl­lar­da­ki gibi bu yıl da fark­lı uzman­lık alan­la­rın­dan öğre­tim üye­le­ri ve aile hekim­li­ği aka­de­mis­yen­le­ri işbir­li­ği için­de aile hekim­le­ri­nin ihti­yaç­la­rı­na cevap ver­me­ye çalışacaklar.

İlgili Haberler

Leave a Comment