Aile hekimleri buluşuyor

kongre-4-1EKİM 2015

AHE­KON 2015 6. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Aile Hekim­li­ği Kong­re­si” aile hekim­le­ri­ni bir ara­ya geti­ri­yor. Sağ­lık­ta birin­ci basa­ma­ğın en büyük kong­re­si AHEKON’un bu yıl altın­cı­sı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. AHE­KON, saha­da özve­ri ile görev yapan 21.000 aile heki­mi­nin ulu­sal kong­re­si olma nite­li­ği­ni taşı­yor. AHEKON2014 için seçi­len bil­di­ri­ler EJFM – Avras­ya Aile Hekim­li­ği Dergisi’nde bası­la­cak. EJFM, Inde­x­Co­per­ni­cu­sIn­ter­na­ti­onal ve Turki­ye­Ci­ta­ti­onIn­dex tara­fın­dan tara­nı­yor. Kong­re ayrı­ca UEMS – Avru­pa Tıp Uzman­la­rı Bir­li­ği” tara­fın­dan EACC­ME – Avru­pa Sürek­li Tıp Eği­ti­mi Akre­di­tas­yon Kon­se­yi” kap­sa­mın­da, tüm Avru­pa ülke­le­rin­de geçer­li ve CME kre­di­len­dir­me­si­ne dahil olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment