Ahmet Ük Bilim İlaç Pazarlama Direktörü Oldu

KAMU Yöne­ti­mi önli­sans ve Eko­no­mi Bölü­mü lisans mezu­nu olan Ahmet Ük, pro­fes­yo­nel iş haya­tı­na 1997 yılın­da Tıb­bi Tanı­tım Sorum­lu­su ola­rak Bilim İlaç­’­ta baş­la­dı. 1998 yılın­da yılın mümes­si­li seçil­di. Bilim İlaç­’­ın gele­ce­ğin lider kad­ro­la­rı­nı yetiş­tir­mek üze­re potan­si­ye­li yük­sek çalı­şan­la­rı ile oluş­tur­du­ğu yete­nek havu­zun­da Yıl­dız­lar Takı­mı ada­yı ola­rak çeşit­li geli­şim prog­ram­la­rı­nı başa­rıy­la tamamladı.

Son ola­rak Bilim İlaç­’­ta İş Biri­mi Müdü­rü ola­rak görev yapan Ük, Ocak 2012 iti­ba­riy­le Pazar­la­ma Direk­tö­rü göre­vi­ne atandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment