AHEKON 2012

AİLE Hekim­le­ri Der­nek­le­ri Fede­ras­yo­nu (AHEF) tara­fın­dan düzen­le­nen 3. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Aile Hekim­li­ği Kong­re­si AHE­KON — 2012, 1014 Ekim 2012 tari­hin­de Antalya’da Star­light Con­ven­ti­on Cen­ter Tha­las­so & SPA”da yapılacak.
AHE­KON 2012 şu konu­la­rı içer­mek­te­dir: Çocuk­lar­da geliş­me geri­li­ği ve obe­zi­te, Demans ve Alz­he­mi­er için gün­cel bil­gi­ler ve olgu örnek­le­ri, En sık görü­len üç enfek­si­yon: Üst Solu­num Yolu Enfek­si­yo­nu, İdr­ar Yolu Enfek­si­yo­nu, Akut Gast­ro­en­te­rit, Astım, Ane­mi, Birin­ci basa­mak­ta sık görü­len kulak burun boğaz prob­lem­le­ri, Uyku apne­si, Birin­ci basa­mak­ta dis­pep­si­ye yak­la­şım, Birin­ci basa­mak­ta sık görü­len der­ma­to­lo­jik sorun­lar, Diya­bet­te eği­tim ve danış­man­lık ilke­le­ri ile gün­cel teda­vi yak­la­şım­la­rı, Hiper­tan­si­yon eği­tim ve danış­man­lık ilke­le­ri ile gün­cel teda­vi yak­la­şım­la­rı, Dis­li­pi­de­mi­ler, Öksü­rük ve Hışıl­tı­lı solu­nu­ma yak­la­şım, Kır­mı­zı göz, Aile hekim­li­ğin­de sağ­lık rapor­la­rı, Altı­na kaçı­ran çocuk ve eriş­kin, İrr­it­abl Bar­sak Send­ro­mu, Akıl­cı İlaç Kul­la­nı­mı, Kan­ser ve aile heki­mi, Birin­ci basa­mak­ta en sık görü­len psi­ki­yat­rik bozuk­luk­lar ve yöne­ti­mi, Ver­ti­go, Ayak­ta ödem, varis, Gebe izle­min­de temel ve gün­cel ilkeler.
Geniş Bil­gi İçin: Kong­re Sek­re­ter­ya­sı: Dr. Halil Aktaş, Aile Hekim­le­ri Der­nek­le­ri Fede­ras­yo­nu Tel: (O505) 649 82 44, ema­il: halilaktas@ahef.org.tr, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: Sem­tur Semi­ner Kong­re turizm Orga­ni­zas­yon Tic. Ltd. Şti. Tel: (0216) 651 51 11 www.ahef.org.tr

İlgili Haberler

Leave a Comment