Ağrı Kongresi İstanbul’da

agrı kongresiÜlke­miz­de 1987 yılın­dan beri faali­yet gös­te­ren Türk Algo­lo­ji-Ağrı Der­ne­ği, 13.Ulusal Ağrı Kong­re­si­ni 58 Hazi­ran tarih­le­rin­de İst­anb­ul­’­da, She­ra­ton İst­anb­ul Mas­lak Hote­l­’­de ger­çek­leş­ti­recek. Tıp­ta ağrı­nın mul­ti­di­sip­li­ner özel­li­ği­ni göz önü­ne alan orga­ni­zas­yon­da ağrı ile doğ­ru­dan ilgi­li bilim dal­la­rın­dan anes­te­zi­yo­lo­ji, fizik teda­vi ve reha­bi­li­tas­yon, omur­ga cer­ra­hi­si, beyin cer­ra­hi­si, nöro­lo­ji, psi­ki­yat­ri, psi­ko­lo­ji, onko­lo­ji ile ilgi­li konu­la­ra ağır­lık veri­le­rek, ağrı tanı ve teda­vi­si her açı­dan irdelenecek.

Kong­re­de, tıp­ta son yıl­lar­da yaşa­nan geliş­me­ler, ağrı teda­vi yön­tem­le­ri, anal­je­zik­ler, giri­şim­sel yön­tem­ler ve diğer dal­lar­la ilgi­li teda­vi yön­tem­le­rin­de­ki yeni­lik­ler, anal­je­zik kul­la­nı­mın­da­ki sorun­lar, yeni anal­je­zik­ler ve bu anal­je­zik­le­rin doğ­ru biçim­de uygu­la­na­bil­me­si için gerek­li reh­ber­ler katı­lım­cı­lar­la paylaşılacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment