Ağız ve diş tedavisi görenler COVID-19 döneminde sanal randevu uygulamalarını tercih ediyor

  • Her 10 araş­tır­ma katı­lım­cı­sın­dan 6’sı COVID-19 karan­ti­na kısıt­la­ma­la­rı son­ra­sın­da diş heki­mi­ne sade­ce ihti­yaç duy­du­ğun­da gidiyor. 

  • Katı­lım­cı­la­rın yüz­de 46’sı COVID-19 sal­gı­nı­nın baş­la­ma­sın­dan önce­ki dönem­de 6 ayda bir veya daha sey­rek sık­lık­la diş hekimi/kliniğine git­ti­ği­ni belirtiyor. 

  • Katı­lım­cı­la­rın yüz­de 62’si COVID-19 sal­gı­nı döne­mi ve son­ra­sı için sanal ran­de­vu uygu­la­ma­sı­nı ter­cih edi­le­bi­lir bir seçe­nek ola­rak gör­dük­le­ri­ni belir­ti­yor.

Align Tech­no­logy, Inc. (NAS­DAQ: ALGN) tara­fın­dan araş­tır­ma şir­ke­ti Poltio’ya yap­tı­rı­lan COVID-19 Döne­mi Diş Kli­nik­le­ri Araş­tır­ma­sı” COVID-19 sal­gı­nı­nın has­ta­la­rın gözün­de ağız sağ­lı­ğı ve orto­don­ti ala­nın­da yar  attı­ğı deği­şim­le­ri orta­ya koy­du. 1155 yaş ara­lı­ğın­da top­lam­da 1.000 kişi­nin katı­lı­mıy­la yapı­lan araş­tır­ma, diş heki­mi­ne baş­vu­ru sık­lı­ğın­dan ağız bakım alış­kan­lık­la­rı­na ve diji­tal muaye­ne alış­kan­lık­la­rı­na kadar pek çok alan­da kap­sam­lı veri­ler içeriyor.

Has­ta­la­rın yüz­de 60’ı diş heki­mi­ni yal­nız­ca ihti­yaç duy­du­ğun­da ziya­ret ediyor

COVID-19 Döne­mi Diş Kli­nik­le­ri Araş­tır­ma­sı sonuç­la­rı­na göre her 10 katı­lım­cı­nın altı­sı diş heki­mi­ne yal­nız­ca ihti­yaç duy­du­ğun­da baş­vu­rur­ken, yüz­de 32’lik kesim düzen­li ola­rak diş heki­mi­ne baş­vu­ru­yor. COVID-19 sal­gı­nı baş­la­ma­dan önce diş heki­mi ya da diş kli­ni­ği­ne git­me sık­lı­ğı ise yüz­de 46 ora­nın­da altı ayda bir ya da daha sey­rek sık­lık­ta ger­çek­leş­miş bulu­nu­yor. Araş­tır­ma katı­lım­cı­la­rı­nın yüz­de 68’i, hane­le­rin­de en az bir kişi­nin diş teda­vi­si gör­dü­ğü­nü belir­tir­ken, yüz­de 48’i ken­di­si ya da hane­sin­de­ki bir kişi­nin orto­don­ti teda­vi­si gör­dü­ğü­nü ifa­de ediyor.

Teda­vi­si süren­ler COVID-19 döne­min­de hekim kont­ro­lü­nü aksat­ma­dı, sanal ran­de­vu uygu­la­ma­la­rı­na ilgi arttı

COVID-19 Döne­mi Diş Kli­nik­le­ri Araş­tır­ma­sı, sal­gın döne­mi­nin diş heki­mi ziya­ret­le­ri­ne etki­si­ni de orta­ya koyu­yor. Araş­tır­ma bul­gu­la­rı­na göre katı­lım­cı­la­rın yüz­de 62’si COVID-19 kısıt­la­ma­la­rı döne­mi ve son­ra­sı için sanal ran­de­vu uygu­la­ma­sı­nı ter­cih edi­le­bi­lir bir yön­tem ola­rak görür­ken, yüz­de 64’ü sal­gı­nın orta­ya çık­ma­sı ile bir­lik­te ken­di­le­ri veya çocuk­la­rı için bir diş kli­ni­ği­ne git­me­dik­le­ri­ni belir­ti­yor. Son üç ayda diş prob­le­mi yaşa­mış olma­sı­na rağ­men bir diş kli­ni­ği­ni ziya­ret etme­miş olan­la­rın ora­nı ise yüz­de 21 ola­rak ölçü­lü­yor. COVID-19 sal­gı­nı boyun­ca diş kli­ni­ği­ne git­me­yen kişi­le­rin yüz­de 41’i gerek­çe­le­ri­ni COVID-19 endi­şe­si­ne dayan­dı­rı­yor. Araş­tır­ma katı­lım­cı­la­rı­na göre sal­gın süre­cin­de diş heki­mi­ne git­me ter­ci­hin­de en çok etki­li olan unsur ise muaye­ne oda­la­rı­nın dezen­fek­te edil­miş olma­sı. Koro­na­vi­rüs kısıt­la­ma­la­rı baş­la­dık­tan son­ra diş kli­ni­ği­ne git­me­ye devam eden kesim içe­ri­sin­de en sık rast­la­nan ziya­ret sebe­bi ise yüz­de 51 ile sür­mek­te olan sabit orto­don­tik teda­vi­ye yöne­lik kont­rol­ler oldu.

Diji­tal uygu­la­ma­lar saye­sin­de sos­yal mesa­fe­yi ve ağız sağ­lı­ğı­nı koru­mak mümkün

Align Technology Türkiye Genel Müdürü Evren Köksal
Align Tech­no­logy Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Evren Köksal

Araş­tır­ma sonuç­la­rı­nı yorum­la­yan Align Tech­no­logy Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Evren Kök­sal şu açık­la­ma­yı yapı­yor: Bilim­sel araş­tır­ma­lar ağız ve diş sağ­lı­ğı­nın bağı­şık­lık sis­te­mi üze­rin­de doğ­ru­dan etki­li oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor1. COVID-19 kor­ku­su nede­niy­le ağız ve diş sağ­lı­ğı­nın ihmal edil­me­si bu neden­le cid­di sağ­lık risk­le­ri­ni bera­be­rin­de geti­re­bi­lir. Ağız ve diş sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri­nin, diji­tal dönü­şü­mün sağ­la­dı­ğı önem­li avan­taj­lar saye­sin­de günü­mü­zün gerek­tir­di­ği sos­yal mesa­fe koşul­la­rı­na gide­rek daha uygun hale gel­me­si ile bir­lik­te bu risk­ler azal­tı­la­bi­lir. Orto­don­tist­le­ri­miz de hem mes­lek­le­ri­ni hem de kli­nik­le­ri­ni gide­rek artan oran­da diji­tal­leş­ti­re­rek bu akı­ma des­tek olu­yor­lar. Align Tech­no­logy ola­rak sal­gı­nın ilk gün­le­rin­den bu yana diş sağ­lı­ğı pro­fes­yo­nel­le­ri­ne has­ta­la­rıy­la diji­tal ortam­da bir ara­ya gel­me ve has­ta­la­rı­nın diş durum­la­rı­nı kont­rol etme imkâ­nı­nı sunan Invi­sa­lign Sanal Ran­de­vu ve Invi­sa­lign Sanal Bakım gibi bir­çok araç ve uygu­la­ma sun­duk. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü2 de sanal ran­de­vu pro­se­dür­le­ri­ni tav­si­ye edi­yor. Şef­faf plak teda­vi­si gibi diji­tal teda­vi­le­rin çoğun­da sanal araç­lar ara­cı­lı­ğıy­la görüş­me ve takip müm­kün oldu­ğu için has­ta­la­rın geç­miş­te oldu­ğu sık­lık­ta kli­ni­ğe git­me­si­ne gerek kal­mı­yor. Diji­tal orto­don­ti ala­nın­da faali­yet gös­te­ren bir şir­ket ola­rak, şef­faf plak teda­vi­si­nin sey­ri­ni ve taki­bi­ni kolay­laş­tı­ra­cak çözüm­ler sun­ma­ya devam edeceğiz.”

Align Tech­no­logy, Inc. Hakkında

Align Tech­no­logy, dün­ya­nın en geliş­miş şef­faf diş plak sis­te­mi Invisalign®’ın ve iTe­ro® ağız içi tara­yı­cı­sı ve ser­vis­le­ri ile bir­lik­te CAD/CAM yazı­lı­mı­nın tasa­rım­cı­sı ve üre­ti­ci­si­dir. Invi­sa­lign sis­te­miy­le 8 mil­yon­dan faz­la has­ta­nın teda­vi­si­ne yar­dım­cı olan Align, iTe­ro int­ra­oral tara­yı­cı ve exo­cad CAD / CAM yazı­lı­mı ile diji­tal diş hekim­li­ği­nin evri­mi­ne yön ver­mek­te­dir. Ayrı­ca teda­vi sonuç­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek ve uygu­la­ma verim­li­lik­le­ri­ni artır­mak için geliş­miş diji­tal orto­don­tik ve res­to­ra­tif iş akış­la­rı­nı dev­re­ye ala­rak günü­mü­zün uygu­la­ma­la­rı­nı moder­ni­ze etmek­te­dir. Daha faz­la bil­gi için www.aligntech.com adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir­si­niz. Invi­sa­lign sis­te­mi hak­kın­da daha faz­la bilf­gi almak ve böl­ge­niz­de bir Invi­sa­lign dok­to­ru bul­mak için www.invisalign.com adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir­si­niz. iTe­ro diji­tal tara­ma sis­te­mi hak­kın­da ayrın­tı­lı bil­gi için www.itero.com adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir­si­niz. Exo­cad CAD/CAM hiz­met­le­ri­ne dair bil­gi almak ve exo­cad bayi iş ortak­la­rı­nın bir lis­te­si­ne ulaş­mak için www.exocad.com adre­si­ni ziya­ret edebilirsiniz. 

İlgili Haberler