Ağız kuruluğu ile uyanmak uyku apnesi işareti

Uz. Dr. Hayal Ergin Toktaş
Uz. Dr. Hayal Ergin Toktaş

UYKU APNE­Sİ / TEM­MUZ 2016

Sık görü­len bir uyku bozuk­lu­ğu nede­ni olan uyku apne­si, teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de, kalp ve beyin has­ta­lık­la­rı­na kadar bir­çok sağ­lık soru­nu­na neden ola­bi­li­yor. Memo­ri­al Ata­şe­hir Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Bölümü’nden Uz. Dr. Hayal Ergin Tok­taş, uyku apne­si ve teda­vi yön­tem­le­ri hak­kın­da bil­gi verdi.

Hor­la­ma, uyku­da nefes dur­ma­sı, gün­düz aşı­rı uyku hali, sinir­li­lik, kon­sant­ras­yon bozuk­lu­ğu, dep­res­yon, cin­sel istek­siz­lik, hiper­tan­si­yon, insü­lin diren­ci gibi prob­lem­ler uyku apne­si­ni işa­ret ede­bi­lir. Erkek­ler­de kadın­la­ra göre 2 kat daha faz­la görü­le­bi­len uyku apne­sin­den şüp­he­le­nil­me­si gere­ken bir durum da gece özel­lik­le baş ve boyun böl­ge­sin­de ter­le­me­de artış yaşan­ma­sı ve gece sık sık idra­ra kal­kıl­ma­sı­dır. Sabah yor­gun, baş ağrı­sı ve ağız kuru­lu­ğu ile uya­nıl­ma­sı da uyku apne send­ro­mu­nun belir­ti­le­ri arasındadır.”

Solu­num düzen­siz­li­ği ve nefe­sin dur­ma­sı­na dikkat!

Uyku apne­si gece uyku­sun­da solu­num düzen­siz­li­ği­ne ve çok gürül­tü­lü hor­la­ma­la­ra neden olmak­ta­dır. Bu tip hor­la­ma­lar daha çok sır­tüs­tü uyu­ma ile ger­çek­le­şen hor­la­ma durum­la­rın­dan fark­lı­dır. Çün­kü uyku apne­si­ne bağ­lı hor­la­ma­lar, her tür­lü uyu­ma pozis­yon­da ger­çek­leş­mek­te­dir. Uyku apne­si has­ta­lı­ğın­da, solu­num düzen­siz­li­ği­ne ek ola­rak sık sık ve uzun süre­li ola­rak nefes dur­ma prob­le­mi de yaşan­mak­ta­dır. Uyku boyun­ca bir­çok kez 10 sani­ye­den bir daki­ka­ya kadar ula­şan solu­num dur­ma­la­rı görül­mek­te­dir. Bu tür nefes dur­ma­la­rı, oksi­jen ve uyku yeter­siz­li­ği yaşan­ma­sı­na neden olmaktadır.

3 soru­da uyku apne­si olup olma­dı­ğı­nı belirleyebilirsiniz

Uyku apne­si­nin belir­ti­le­ri­nin has­ta tara­fın­dan fark edil­me­si zor­dur. Bu konu­da kişi­nin uyku duru­mu­nu bilen eşi, ebe­veyn­le­ri, çocuk­la­rı ya da yakın­la­rı tara­fın­dan doğ­ru bil­gi sağ­lan­ma­lı­dır. Uyku apne­si­nin var­lı­ğın­dan söz ede­bil­mek için 3 önem­li soru­yu cevap­lan­dır­mak çok önem­li­dir. Hor­la­ma, uyku­da nefes dur­ma­sı ve gün­düz art­mış uyku hali var mı? Bu 3 soru­ya evet” yanı­tı veri­li­yor­sa, bu durum uyku apne­si ile kar­şı kar­şı­ya olun­du­ğu anla­mı­na gelecektir. -

Özel bir uyku tes­ti ile tanı konulabiliyor

Uyku apne­si­nin tanı­sı ve dere­ce­si poli­som­nog­ra­fi tes­ti” ile belir­len­mek­te­dir. Bu tes­tin sonu­cu­na göre teda­vi de şekil­len­mek­te­dir. Poli­som­nog­ra­fi tes­ti ile; elekt­ro­en­se­fa­log­ra­fi (EEG), elekt­ro­okü­log­ra­fi (EOG), elekt­ro­kar­di­yog­ra­fi (EKG), elekt­ro­mi­yog­ra­fi (EMG), göğüs ve karın hare­ket­le­ri kay­dı­nı içe­ren solu­num efo­ru, burun ve ağız­dan hava akı­mı kay­dı, oksi­jen satü­ras­yo­nu, vücut pozis­yo­nu gibi 8 para­met­re­nin gece boyun­ca 7 saat süre ile taki­bi sağ­lan­mak­ta­dır. Kişi­nin bir gece­yi uyku labo­ra­tu­va­rın­da geçir­me­si ile uyku apne­si teş­hi­si konulabilmektedir.

Kilo ver­mek ve siga­ra­yı bırak­mak gerekiyor

Test sonu­cu­na göre uyku apne­si­nin dere­ce­si belir­len­mek­te ve teda­vi pla­nı belir­len­mek­te­dir. Kişi­nin uyku apne dere­ce­si­ne bağ­lı ola­rak Pozi­tif Hava Basın­cı-PAP” cihaz­la­rı ile ya da kulak burun boğaz dok­tor­la­rı tara­fın­dan uygu­la­nan cer­ra­hi yön­tem­ler ile teda­vi sağ­la­na­bil­mek­te­dir. Tüm has­ta­la­ra genel ola­rak kilo veril­me­si, siga­ra ve alko­lün bıra­kıl­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Diya­bet, hiper­tan­si­yon, yük­sek koles­te­rol, obe­zi­te gibi has­ta­lık­lar açı­sın­dan ris­ki yük­sek olan kişi­ler­de uyku apne send­ro­mu­nun teş­his ve teda­vi­si büyük önem taşımaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment