Ağız kokusunu ciddiye alın

Dt. Recep Eşkar
Dt. Recep Eşkar

GÜN­CEL / MART 2016

Ağız koku­su­nun, sinüs ve akci­ğer kay­nak­lı enfek­si­yon­lar, şeker has­ta­lı­ğı, böb­rek yet­mez­li­ği, kara­ci­ğer yet­mez­li­ği, meta­bo­liz­ma bozuk­luk­la­rı, badem­cik ilti­ha­bı ve diş eti rahat­sız­lık­la­rı gibi has­ta­lık­la­rın haber­ci­si ola­bi­le­ce­ği­nin altı­nı çizen Hos­pi­ta­dent Diş Has­ta­ne­si Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Dt. Recep Eşkar, Ağız koku­su; birey­le­rin, beden-ruh-sos­yal sağ­lı­ğı­nı da olum­suz yön­de etki­ye­bi­lir. Arka­daş ve dost çev­re­sin­den uzak­laş­ma, baş­ka insan­la­rın var­lı­ğı sebe­biy­le sos­yal ortam­lar­da bulun­mak­tan kaçın­ma gibi olum­suz durum­la­rı bera­be­rin­de geti­re­bi­lir. Bu neden­le ağız koku­su­na sebep olan prob­lem teş­his edil­me­li ve sebe­be yöne­lik teda­vi uygu­lan­ma­lı­dır. Aynı zaman­da ağız koku­su­nu önle­mek için koku­ya neden olan yiyecek ve içe­cek­ler­den kaçı­nıl­ma­lı­dır” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment