Affedememek, ruhsal bedenin reflüsüdür”

Uzman Psikolog Özge Genlik
Uzman Psi­ko­log Özge Genlik

PSİ­K­OL­OJİ / MAYIS 2016

Affet­me­mek insan­lar­da­ki kor­ti­zol hor­mo­nu sevi­ye­si­ni artı­rı­yor. Bu hor­mo­nun aşı­rı art­ma­sı da bağı­şık­lık sis­te­mi­ni zayıf­la­tı­yor. Uzman Psi­ko­log Özge Gen­lik konu ile ilgi­li bil­gi­ler verdi.

Zihin ve beden bir bütün­dür. Zih­nin somut hali; beden’dir. İfade bul­ma­mış her tür­lü duy­gu ve düşün­ce zihin­sel kayıt­la­rı­mız­da biri­ke­rek beden­de has­ta­lık’ oluş­tur­mak­ta­dır. Has­ta­lık, prob­lem ve sorun­la­rın tek mesa­jı, şifa­lan­ma zama­nı­nın gel­di­ği­ne yöne­lik bir sinyaldir.

Araş­tır­ma­la­ra göre, affet­me­mek’ ve zihin­de sürek­li geç­mi­şin izle­ri ile gele­ce­ğe yel­ken açmak fiz­yo­lo­jik düzey­de böb­rek üstü bez­le­ri­nin aşı­rı mik­tar­da çalış­ma­sı­na ve kor­ti­zol hor­mo­nu sevi­ye­si­nin artı­şı­na neden olmak­ta­dır. Kor­ti­zol hor­mo­nun vücut­ta aşı­rı salı­nı­mı da bağı­şık­lık sis­te­mi­ni zayıf­lat­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le beden ve ruh tok­sin üret­me­ye baş­la­mak­ta­dır. Dep­re­sif bozuk­luk, ansi­ye­te bozuk­luk­la­rı ve kız­gın­lık hal­le­ri dene­yim­le­me­mi­ze, vücu­dun sürek­li ola­rak ger­gin olma­sı­na yol açmak­ta, sürek­li uya­rı­lan sem­pa­tik sinir sis­te­mi, kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lık­la­ra zemin hazırlamaktadır.

zihin-bedenKALIP­LAŞ­MIŞ OLA­NA MEY­DAN OKUNMALI

Çok hız­lı tüke­ti­len, çiğ­nen­me­den yutu­lan her tür­lü duy­gu ve dene­yim ile eyle­me geç­ti­ği­miz­de daha faz­la yor­gun­luk, ger­gin­lik his­si­yat­la­rı dene­yim­li­yo­ruz. Çün­kü zih­ni­mi­zin oto­ma­tik genel geçer kalıp­laş­mış yar­gı meka­niz­ma­la­rı ile hare­ket edi­yo­ruz. Hal­bu­ki her an’ yep­ye­ni, tap­ta­ze ve can­lı. Dola­yı­sı ile an’da ola­bil­me­yi başa­ra­bi­len bir insan var­lı­ğı o an’ın kali­te­si­ne uygun eylem­de bulu­na­rak duy­gu­la­rı­nı ifa­de ede­rek yaşa­mın akı­şı içe­ri­sin­de olu­yor. Ana­li­tik zihin boyu­tun­da hap­sol­muş bir insan var­lı­ğı ise sürek­li geç­miş değer yar­gı­la­rı ile şu an’ı dene­yim­le­me­ye çaba­la­dı­ğı için sürek­li bir hazım­sız­lık süre­cin­de­dir. Affe­de­me­mek, ruh­sal bede­nin ref­lü­sü­dür. Bu bağ­lam­da, affet­mek bazı kalıp­laş­mış düşün­ce ve değer yar­gı­la­rı­na mey­dan oku­ya­rak sürek­li ola­rak psi­ko­lo­jik ola­rak yeni­den doğ­ma­yı göze alabilmektir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment