Adın Ne Senin?”

kapak-adin neMAYIS 2016

Günü­mü­ze kadar 15’i aşkın ese­ri raf­lar­da­ki yeri­ni alan Tur­gut Fet­hi­’­nin Adın Ne Senin?”i mut­la­ka oku­ma­lı­sı­nız. Cum­hu­ri­yet tari­hi­mi­zin önem­li bir bölü­mü­nü akı­cı bir üslup­la oku­yu­cu­la­rı­na sunan Tur­gut Fet­hi­’­nin kita­bı­nın ön say­fa­la­rın­da yer alan bir cüm­le­si çok önemli:

Çağı­mız­da artan vaka­la­rın düşün­dür­dük­le­ri ile tica­ri ağır­lık­lı tıp­la, Hipok­rat yemi­ni­ne sadık, insa­ni ve ahla­ki tıp ara­sın­da bir ter­cih yap­mak duru­mun­da olan­la­rın dik­ka­ti­ne sunu­yo­rum.” Kas­taş Yayı­ne­vi­’n­den çıkan bu ese­ri her­kes mut­la­ka okumalı…

İlgili Haberler

Leave a Comment