Adı gibi iki adadan oluşan ülke : Trinidad ve Tobago


Layout 1ŞUBAT 2016

Tri­ni­dad ve Toba­go, Karayipler’de yer alan, Tri­ni­dad ve Toba­go adlı iki fark­lı ada­dan olu­şan bir ülkedir. 

Ülke­nin baş­ken­ti Port of Spa­in, para biri­mi Tri­ni­dad ve Toba­go dolarıdır.

Kara­yip Deni­zi ile Kuzey Atlas Okya­nu­su ve Venezuela’nın kuzey­do­ğu­sun­da yer alan Tri­ni­dad ile Toba­go adlı iki fark­lı ada­dan olu­şan Tri­ni­dad ve Toba­go” dev­le­ti, hari­ta­da Orta Ame­ri­ka ile Kara­yip­ler için­de görünür. 

Her iki ada­nın top­lam yüzöl­çü­mü 5.128 km²’dir. Ülke­nin en yük­sek nok­ta­sı 940 met­re ile El Cer­ro del Aripo”dur.

Baş­lı­ca kay­nak­la­rı pet­rol, doğal gaz, asfalt olan Tri­ni­dad ve Tobago”nun yüzde15’i tarı­ma uygun­dur ve yüz­de 46’sı ormanlıktır.

1.400.000 nüfu­sa sahip ülke­de, bin çocuk­tan 24,98’i doğum anın­da ölmektedir. 

Yaşam süre­si orta­la­ma 68,27 olan ülke­nin yüz­de 41’i Doğu Hin­dis­tan­lı, yüz­de 40’ı siya­hi, yüz­de 19’u da melezdir.

04-trinidad-tobago

Cumhuriyet’le yöne­ti­len Tri­ni­dad ve Toba­go”, bağım­sız­lı­ğı­nı 31 Ağus­tos 1962’de ilan etmiştir.

11,2 mil­yar dolar satın alma pari­te­si­ne sahip olan ülke­nin, yüz­de 44’ü endüst­ri, yüz­de 54’ü hiz­met ile uğraşmaktadır. 

06-trinidad-dragareNY

Ülke endüst­ri­si, pet­rol, kim­ya­sal­lar, turizm, gıda mad­de­le­ri, çimen­to, meş­ru­bat, teks­til gibi alt dal­la­ra ayrıl­mak­ta­dır. Tarım­da da en çok kakao, şeker kamı­şı, pirinç, naren­ci­ye, kah­ve, seb­ze ter­cih edilmektedir.

Kişi başı mil­li geli­ri yak­la­şık 19 bin dolar olan Tri­ni­dad ve Tobago”nun res­mi dili İngilizce’dir.

07-tri

İlgili Haberler

Leave a Comment