Adet sancıları başlamadan ağrı kesiciye başlamalı

agri-1AĞRI / EKİM 2015

Pek çok kadı­nın en büyük yakın­ma­la­rın­dan biri olan adet san­cı­la­rı­nı önle­mek için ağrı kesi­ci­le­re kramp­lar şid­det­len­me­den, kana­ma­dan bir gün önce baş­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni ifa­de eden Kadın Sağ­lı­ğı Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, ila­ca kana­ma baş­la­dık­tan son­ra 12 gün daha devam edil­me­si­ni öneriyor.

Pre­menst­ru­al Send­ro­ma bağ­lı yakın­ma­la­rın adet kana­ma­sın­dan 12 haf­ta önce baş­la­dı­ğı­nı belir­ten Fer­ti-Jin Kadın Sağ­lı­ğı ve Tüp Bebek Mer­ke­zi Kli­nik Direk­tö­rü, Kadın Sağ­lı­ğı, Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, duy­gu­sal deği­şik­lik­ler, göğüs­ler­de ağrı ve has­sa­si­yet, vücut­ta şiş­lik, sivil­ce­le­rin çık­ma­sı ve yor­gun­lu­ğun en sık görü­len yakın­ma­lar oldu­ğu­nu ekler­ken, şu tav­si­ye­ler­de bulu­nu­yor: Bu yakın­ma­lar adet kana­ma­sı­nın baş­la­ma­sı ile geçer. PMS yumurt­la­ma döne­min­den son­ra görü­lür. Öst­ro­jen ve pro­ges­te­ron hor­mon­la­rı bera­ber­ce bu bul­gu­la­ra neden ola­bi­lir. Şeker, kafe­in, tuz gibi bel­li baş­lı yiye­cek­le­rin tüke­ti­mi­ni azalt­mak ve yete­ri kadar din­len­mek önem­li­dir. Yete­ri kadar din­len­me, uyku ve düzen­li egzer­siz yapıl­ma­sı kramp­la­rın şid­de­ti­ni azal­tır. Karın böl­ge­si­ne sıcak ped­le­rin yer­leş­ti­ril­me­si de ağrı­yı azal­ta­bi­lir. Karın böl­ge­si­ne sıcak su tor­ba­sı uygu­la­na­bi­lir, fakat su çok sıcak olma­ma­lı­dır. Ağrı kesi­ci­le­ri kul­lan­ma­ya kramp­lar şid­det­len­me­den baş­la­mak gere­kir. Ağrı kesi­ci­le­ri kul­lan­ma­ya tah­mi­ni adet kana­ma­sın­dan bir gün önce baş­lan­ma­sı ve ila­ca kana­ma baş­la­dık­tan son­ra 12 gün daha devam edil­me­si önerilir.”

SPOR YAPAR­KEN ÖLÇÜ­LÜ OLMALI

Taş­de­mir, genç kız­lar­da egzer­siz­le adet ara­sın­da­ki iliş­ki hak­kı­da ise şu bil­gi­le­ri veri­yor: Düzen­li egzer­siz ve spor yap­mak sağ­lık­lı yaşa­mın bir par­ça­sı­dır. Ancak faz­la ve ağır spor yapan genç kız­lar­da bu duru­ma bes­len­me bozuk­lu­ğu eklen­di­ğin­de öst­ro­jen (kadın­lık hor­mo­nu) aza­lır. Adet dönem­le­ri­nin düze­ni bozu­lur veya ame­no­re (adet kana­ma­sı­nın hiç olma­ma­sı) duru­muy­la kar­şı kar­şı­ya kalı­na­bi­lir. Öst­ro­jen eksik­li­ği­ne bağ­lı kemik eri­me­si baş­lar. Ağır spor yapan kız­la­rın yüz­de 60’ında ame­no­re görülür.

Aşa­ğı­da­ki durum­lar­da müda­ha­le etmek gerekir:

Kilo kay­bı

Düzen­siz adet kana­ma­la­rı ve amenore

Yor­gun­luk, kon­sant­ras­yon bozukluğu

Kas yara­lan­ma­la­rı

Kemik­ler­de stres kırık­la­rı (bir trav­ma olma­dan mey­da­na gelen kırıklar)

agri-2Bu durum uzun süre teda­vi edil­me­di­ğin­de kemik­le­re, üre­me sağ­lı­ğı­nı­za ve kal­bi­ni­ze kalı­cı zarar­lar vere­bi­lir. Bes­len­me düzen­le­ne­rek, kal­si­yum ve vita­min tak­vi­ye­si yapıl­ma­lı­dır. Gerek­ti­ğin­de hor­mon ilaç­la­rı da kullanılabilir.

Faz­la spor yapıldığında; 

Adet kan­ma­la­rı­nın tarih­le­ri kay­de­di­lip izlenmeli,

Öğün atla­ma­dan düzen­li beslenilmeli,

Gerek­ti­ğin­de vita­min, kal­si­yum ve demir tak­vi­ye­si yapılmalı,

Spo­ru genç kızın ken­di­si için yap­tı­ğı ve sağ­lı­ğın her şey­den önem­li oldu­ğu unutulmamalı.

İlgili Haberler

Leave a Comment