Adana’da Rönesans” yükseliyor

adanaGÜN­CEL / NİS­AN 2016

Röne­sans Sağ­lık Yatı­rım A.Ş (RSY) önder­li­ğin­de 2015 yılı Mart ayın­da inşa­atı­na baş­la­nı­lan Ada­na Enteg­re Sağ­lık Kampüsü’nde yolun yarı­sı­na ulaşıldı. 

Tamam­lan­dı­ğın­da 1550 yatak kapa­si­te­siy­le Türkiye’nin sağ­lık sek­tö­rün­de ger­çek­leş­tir­di­ği en büyük pro­je­ler ara­sın­da yeri­ni ala­cak olan Ada­na Enteg­re Sağ­lık Kam­pü­sü bina­sı­nın dış cep­he­si­nin tamam­lan­mak üze­re oldu­ğu ve diğer tüm disip­lin­ler­de inşa­atın hız­lı bir biçim­de devam etti­ği açıklandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment