A’dan Z’ye optisyenliğin kitabı yazıldı

optisyenlik_kapakGÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Sağ­lık ala­nın­da optis­yen­lik mes­le­ği­ne ilgi git­gi­de artı­yor ve yeni prog­ram­lar fark­lı üni­ver­si­te­ler­de açı­lı­yor. Türk­çe yazıl­mış temel bir ese­rin olma­yı­şı alan­da eksik­li­ği­nin his­se­dil­di­ği bir durum ola­rak kar­şı­mı­za çıkıyor.

Okan Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Hiz­met­le­ri Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Müdü­rü Yrd. Doç. Dr Onur Yarar ve Optis­yen­lik Prog­ram Baş­ka­nı Yrd. Doç. Dr. Erdo­ğan Özdemir’in edi­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı ve 10 bölüm­den olu­şan Temel Optis­yen­lik” kita­bı sağ­lık yayın­la­rı ara­sın­da yeri­ni aldı. Kitap hak­kın­da bil­gi veren Dr. Yarar, optis­yen­lik ala­nı­nın Sağ­lık Bakan­lı­ğı ruh­sa­tı­na tabi oldu­ğu­nu ve sağ­lık hiz­met­le­rin­de önem­li bir yer tut­tu­ğu­nu söy­le­ye­rek, ülke­miz­de büyü­yen bir sek­tör ola­rak kay­nak kita­bı­nın yazıl­ma­sı­na kat­kı­da bulun­duk­la­rı­nı söyledi.

Kitap­ta Göz ve Gör­me Sis­te­mi, Göz­lük Yapı­lan­dır­ma­sı, Çer­çe­ve Seçi­mi, Mer­cek Tür­le­ri, Kon­tak Lens­ler, Göz Has­ta­lık­la­rı, Hiz­met Sunu­mu ve Optis­yen­lik Mües­se­se­si Yöne­ti­mi gibi fark­lı baş­lık­lar, alan­la­rın­da uzman­lar tara­fın­dan kale­me alın­dı. Güneş Tıp Kita­pe­vi tara­fın­dan bası­lan kitap, halen optis­yen­lik mes­le­ği­ni sür­dü­ren­ler ve öğren­ci­ler için Türk­çe yazıl­mış bir kitap olma özel­li­ği­ni taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment