Actavis, Psikiyatri Alanında Gelişim Seminerleri Düzenliyor

ACTA­VİS, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Meh­met Z. Sun­gur yöne­ti­min­de Panik Bozuk­luk­ta Biliş­sel Dav­ra­nış­çı Teda­vi’ semi­ner­le­ri­ne baş­la­dı. İlki ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da konu­şan Prof. Dr. Meh­met Z. Sun­gur, etkin­li­ği ispat­lan­mış ve kanı­ta daya­lı bir psi­ko­te­ra­pi yön­te­mi olan Bilim­sel Dav­ra­nış­çı Tedavi’nin, has­ta­la­ra yan­sı­yan olum­lu etki­le­ri­ne önem­le dik­kat çeke­rek bu yön­te­min İng­ilt­ere gibi konu­nun öncü ülke­le­rin­de büyük büt­çe­le­rin ayrıl­dı­ğı bir teda­vi ala­nı oldu­ğu­nu söy­le­di. Biliş­sel Dav­ra­nış­çı Tera­pi­le­rin inter­net üze­rin­den etkin şekil­de uygu­la­na­bil­me­si­nin, tera­pist ile yüz yüze görüş­me imka­nı olma­yan kişi­ler için uygun ola­ca­ğı­nı ifa­de eden Sun­gur, bu seçe­ne­ğin son yıl­la­rın popü­ler konu­su koç­luk’ için de daha bilim­sel bir çer­çe­ve sun­du­ğu­nun altı­nı çizdi.
Acta­vis Pazar­la­ma ve Satış Müdü­rü Meral Dokur, İstanbul’da düzen­le­nen ilk top­lan­tı­nın ardın­dan ikin­ci top­lan­tı­la­rı­nı 16 Mart 2012’de Trabzon’da ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni belirt­ti ve konu­nun sağ­lık sek­tö­rün­de­ki tüm pay­daş­la­ra sağ­la­ya­ca­ğı olum­lu etki­ler açı­sı­dan olduk­ça değer­li oldu­ğu­nu söy­le­di. Psi­ki­yat­ri ala­nın­da değer yara­ta­cak etkin­lik­le­re devam ede­ce­cek­le­ri­ni açık­la­yan Dokur, birey­sel geli­şi­mi temel alan eği­tim­le­ri Tür­ki­ye gene­li­ne yaya­rak des­tek­le­ri­ni sürek­li kıl­ma­yı hedef­le­dik­le­ri­ni belirtti.

İlgili Haberler

Leave a Comment