Actavis Onkoloji Hemşireleri ile Eğitim İşbirliği Yapıyor

ACTA­VİS, çesit­li onko­lo­ji kli­nik­le­rin­den 50 hem­şi­re ile bira­ra­ya gele­rek Tür­ki­ye­’­de bir ilki ger­çek­leş­tir­di­ği tak­san baz­lı teda­vi­ler­de güven­lik’ konu­lu 2012 yılı eği­tim semi­ner­le­ri­ne baş­la­dı. İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Hem­şi­re­lik Fakül­te­si­’n­den Doç. Dr. Gül­be­yaz Can, İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Onko­lo­ji Ens­ti­tü­sü­’n­den Uz. Dr. Fat­ma fien ve Acta­vis Onko­lo­ji Gru­bu Ürün Müdü­rü Uz. Dr. Aykan Özas­lan sunum­la­rıy­la semi­ne­re katıldılar.
Onko­lo­ji­nin, ilaç­la­rın uygu­la­yı­cı­sı olan hem­şi­re­le­rin diğer branş­la­ra göre daha ön plan­da oldu­ğu bir teda­vi ala­nı oldu­ğu­nu belir­ten Acta­vis Onko­lo­ji Gru­bu Ürün Müdü­rü Uz. Dr. Aykan Özas­lan, sito­tok­sik gru­bu ürün­le­rin uygu­la­ma sıra­sın­da çev­re­ye ve temas halinde
uygu­la­yı­cı­ya zarar vere­bil­di­ği­ni açık­la­dı. Özas­lan, sito­tok­sik­le­rin kul­la­nı­mın­da alı­na­cak güven­lik önlem­le­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çeke­rek, ilaç üre­ti­ci­le­ri­nin kul­la­nı­ma sun­duk­la­rı ürün­ler­de uygu­la­yı­cı­la­rın güven­li­ği­ni ön plan­da tut­mak için üre­tim aşa­ma­la­rın­da gerek­li önlem­le­ri almak ve uygu­la­ma­yı daha güven­li hale geti­recek tek­no­lo­ji­yi kul­lan­mak zorun­da olduk­la­rı­nın altı­nı çiz­di. Acta­vi­s­’in düzen­le­di­ği bu semi­ner­ler­le far­kın­da­lı­ğı artır­ma­yı hedef­le­di­ği­ni ve sağ­lık per­so­ne­li­nin eği­ti­mi­ni des­tek­le­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni açık­la­yan Uz. Dr. Özas­lan, top­lan­tı­la­rın tüm yıl boyun­ca Tür­ki­ye gene­lin­de devam ede­ce­ği­ni söyledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment