Acil sorunlara çözüm” olabilecek yapılaşma…

alican-gorus-logo.qxpAĞUS­TOS 2015

Ülke­mi­zin acil sorun­la­rı­nı sıra­la der­se­niz, hemen size 3 ana konu­yu söylerim.

Yeni Ana­ya­sa: En faz­la 10 mad­de­den oluşan…

Yeni Siya­si Par­ti­ler Yasa­sı: En faz­la 15 mad­de­den oluşan…

Yeni Seçim Yasa­sı: En faz­la 20 mad­de­den oluşan…

Diğer yasa­lar ise, Yeni Anayasa’nın çiz­di­ği ana dok­ti­rin­ler ışı­ğın­da bugün de oldu­ğu gibi TBMM tara­fın­dan yapılmalı…

Yeni Ana­ya­sa, bütün­leş­ti­ri­ci, bir­leş­ti­ri­ci, özgür­lük­çü, ayrış­tır­ma­yan (dil, din, etnik köken, kıya­fet v. b.), ana nüve­re­le­ri taşı­yan, anla­şı­lan bir dil­le yazı­lan, her yöne çeki­le­me­yen bir yapı­da olmalı.

Yeni Siya­si Par­ti­ler Yasa­sı ise, lider sul­ta­sı­nı kal­dı­ran, tüm siya­si aday­la­rın ön seçim­le seçil­me­si­ni zorun­lu kılan, genel baş­ka­nı­na bile aday belir­le­me­de yet­ki ver­me­yen, par­ti­nin ger­çek aidat öde­yen üye­ler­den oluş­ma­sı­na ola­nak tanı­yan bir yapı­da olmalı…

Yeni Seçim Yasa­sı da, hiç­bir seçim bara­jı olma­yan, seçil­me ve seç­me yaşı 18 olan, yüz kızar­tı­cı suç­lar hariç seçil­me kısıt­lı­lı­ğı getir­me­yen, seçim tari­hin­den 6 ay önce kuru­la­cak bir seçim hükü­me­ti”nin bağım­sız, siya­si par­ti­le­re kayıt­lı olma­yan bürok­rat bir kad­ro­dan oluş­ma­sı­nı zorun­lu kılan, pro­pa­gan­da döne­min­de çev­re kir­li­li­ği­ni yasak­la­yan, par­ti kapat­ma­yı ola­bil­di­ğin­ce zor­laş­tı­ran bir yapı­da olmalı…

Demok­ra­tik olma­yan yasa­la­ra gelince…

YÖK der­hal kadırılmalı…

Her üni­ver­si­te yöne­ti­mi­ni ken­di seçmeli…

Üni­ver­si­te­ler tam özerk olma­lı, bilim­sel çalış­ma­la­rı­nın nite­li­ği baz alı­na­rak dev­let­ten mad­di des­tek almalı…

Üni­ver­si­te sayı­sı 10’a düşü­rü­lüp, diğer vakıf üni­ver­si­te­le­ri kolej” sta­tü­sü ile yük­sek öğre­ni­me dönüş­me­li… Bu kolej”lerin eği­ti­mi, tama­men ülke­nin ihti­ya­cı­na göre mak­ro düzey­de olma­yan insan­la­rı yetiş­tir­me­ye yöne­lik olmalı…

tbmm

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri­nin tama­mı seçim­le gel­me­li… Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, 21 üye­den oluş­ma­lı. Bun­lar­dan 11’i hukuk­çu, 2’si tica­ret erba­bı, 2’si öğre­tim üye­si, 2’si dip­lo­mat, 2’si mut­la­ka kadın (kadın hak­la­rı der­nek­le­rin­den), 2’si ise genç (genç­lik der­nek­le­rin­den) olma­lı. 11 hukuk­çu üye­yi, hukuk fakül­te­le­ri öğre­tim üye­le­ri, baro yöne­tim kurul­la­rı, sav­cı­lar ve hakim­ler seç­me­li… 2 tica­ret erba­bı­nı, tüm tica­ret ve sana­yi­ci der­nek­ler (oda­lar, bor­sa­lar), 2 öğre­tim üye­si­ni üni­ver­si­te­le­rin yöne­ti­mi, 2 dip­lo­ma­tı, tüm dip­lo­mat­lar, 2 kadı­nı tüm kadın der­nek­le­ri yöne­ti­mi, 2 gen­ci de, genç­lik der­nek­le­ri seç­me­li… Görev süre­le­ri 10 yıl olma­lı… Ken­di ara­sın­dan baş­kan”ını, baş­kan yar­dım­cı­la­rı”nı seç­me­li… 21 üye­nin yedek­le­ri de olma­lı… 10 yıl içe­ri­sin­de her ne sebeb­le olur­sa olsun boşa­lan üye­li­ğe yedek­ler gel­me­li… Üye­li­ğin düş­me­si­ne, düşü­rül­me­si­ne Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri karar vermeli…

HSYK, Yar­gı­tay, Danış­tay, Sayış­tay ve YSK gibi kuru­luş­la­rın üye­le­ri, görev­de olan tüm hakim ve sav­cı­lar tara­fın­dan ayrı ayrı asil ve yedek­le­riy­le bir­lik­te seçil­me­li, görev süre­si 6 yıl olmalı…

RTÜK üye­le­ri­ni, 10 üni­ver­si­te­nin, HSYK’nın, Yargıtay’ın, Danıştay’ın, Sayıştay’ın ve YSK’nın gös­te­re­ce­ği 3’er üye­den olu­şan top­lam 45 aday ara­sın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si seç­me­li. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si her üç üye­den birer tane­si­ni seçe­rek 15 üye­li RTÜK Yöne­tim Kurulu’nu yine yedek­le­riy­le bera­ber belir­le­me­li. RTÜK üye­le­ri de ken­di ara­la­rın­dan baş­kan ve 2 yar­dım­cı­sını seç­me­li. Görev süre­le­ri de 5 yıl olmalı…

Cum­hur­baş­ka­nı mev­cut seçim sis­te­mi ile seçil­me­li, icra­cı değil, bir­leş­ti­ri­ci, siya­si sorun­lar­da ara­bu­lu­cu­luk yap­ma­lı… Mev­cut yasa­nın Cumhurbaşkanı’na tanı­dı­ğı müda­he­le­ci mad­de­ler, yasa­dan çıkarılmalı.

Tabii, bütün bun­lar siya­sal bil­gi­ler” oku­yan benim düşün­ce­le­rim… Elbet­te geliş­ti­ril­me­li, daha sağ­lam temel­le­re otur­tul­ma­lı, daha özgür­lük­çü yapı­ya kavuşturulmalı…

Yok­sa, bugün­kü yapı­da, iste­di­ği­miz kadar seçim yapa­lım, ülke­nin gidi­şa­tı değişmez!..

 

İlgili Haberler

Leave a Comment