Acil durumlarda imdada panik butonu’ yetişiyor

Güven­lik şir­ke­ti Pro­net, Panik Buto­nu çözü­mü saye­sin­de, kul­la­nı­cı­la­rı­nı yal­nız­ca hır­sız­lık teh­li­ke­si­ne kar­şı değil, acil sağ­lık ve panik hal­le­rin­de de koru­ma altı­na alı­yor. Evin her yeri­ne taşı­na­bi­len Panik Buto­nu, tek tuş­la Pronet’e sin­yal gön­de­re­rek, ambu­lans, polis veya itfa­iye­nin adre­se en hız­lı şekil­de ulaş­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Böy­le­ce, yaş­lı, has­ta ve engel­li yakın­la­rı­nın da göz­le­ri arka­da kalmıyor.

365 gün 24 saat kesin­ti­siz hiz­met veren Pro­net Alarm Haber Alma Merkezi’ne tek tuş­la sin­yal gön­de­ri­le­bi­len Panik Buto­nu, Pronet’in 5 Koru­ma­lı Güven­lik Hiz­me­ti kap­sa­mın­da opsi­yo­nel ola­rak sunu­lu­yor. Kişi acil sağ­lık veya panik hal­le­rin­de buto­na basa­rak Pronet’e sin­yal gön­der­dik­ten orta­la­ma 10 sani­ye son­ra Pro­net eki­bi sin­ya­le geri dönü­yor. Vaka­nın nite­li­ği­ne ve kişi­nin ter­ci­hi­ne göre, sin­ya­lin gel­di­ği adre­se polis, ambu­lans veya itfa­iye gön­de­ri­li­yor veya aile üye­le­ri­ne haber iletiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment