Acıbadem Ankara’da omurga merkezi kuruldu

OCAK 2016

Acı­ba­dem Anka­ra Has­ta­ne­si, Omur­ga ve Omu­ri­lik Sağ­lı­ğı, Has­ta­lık­la­rı ve Cer­ra­hi­si Mer­ke­zi­ni tanıt­tı. Acı­ba­dem Anka­ra Has­ta­ne­si Omur­ga ve Omu­ri­lik Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, omur­ga sağ­lı­ğı ala­nın­da kur­du­ğu bu özel­lik­li mer­kez­le, omur­ga soru­nu olan has­ta­la­ra, tıb­bın tüm ola­nak­la­rı­nı sunu­yor. Mer­kez, has­ta odak­lı teda­vi ilke­si ve mul­ti­di­sip­li­ner yak­la­şım­la hiz­met veri­yor. Omur­ga ve omu­ri­lik cer­ra­hi­le­ri­nin yanı sıra Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon, Rad­yo­lo­ji, Nöro­lo­ji, Fiz­yo­te­ra­pi, Psi­ko­lo­ji gibi ilgi­li tıb­bi branş­lar­la bir­lik­te tanı ve teda­vi hiz­met­le­ri­ni gerçekleştiriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment