Academic Hospital büyüyor

Academic Hospital’ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, Mart ayında hizmete girmesi planlanan yeni bina ile hastalara modern teknolojinin ulaştığı en ileri düzeyde tıbbi teşhis ve tedavi olanağı sunacaklarını dile getirdi.
Aca­de­mic Hospital’ın Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Zeh­ra Neşe Kavak, Mart ayın­da hiz­me­te gir­me­si plan­la­nan yeni bina ile has­ta­la­ra modern tek­no­lo­ji­nin ulaş­tı­ğı en ile­ri düzey­de tıb­bi teş­his ve teda­vi ola­na­ğı suna­cak­la­rı­nı dile getirdi.

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Türkiye’de bir ilke imza ata­rak Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Vak­fı ve fark­lı alan­lar­da­ki hekim­le­rin ortak oldu­ğu yep­ye­ni bir model ile kuru­lan Aca­de­mic Hos­pi­tal, yeni yılın ilk çey­re­ğin­de mev­cut kapa­si­te­si­ni %45 büyüt­me kara­rı aldı.

Ana bina­ya ek ola­rak 5.162 met­re­ka­re­lik bir alan­da faali­yet gös­te­recek olan yük­sek stan­dart­la­ra sahip yeni bina­nın Mart ayın­da hiz­me­te açıl­ma­sı plan­la­nı­yor. 15 mil­yon TL’lik bir yatı­rım­la kapa­si­te­si­ni artır­mak için düğ­me­ye basan Aca­de­mic Hospital’ın 11 ayda yapı­mı tamam­la­nan ek bina ile bir­lik­te ayda 7 bin has­ta­ya hiz­met ver­me­si hedef­le­ni­yor. Büyü­yen ve güç­le­nen aka­de­mik kad­ro­su ve yeni­le­nen yüzüy­le de dik­kat çeken has­ta­ne­nin genel yatak kapa­si­te­si ise 87’ye çıkacak.

Avru­pa, Orta Doğu, Kuzey Afri­ka ve Rus­ya gibi dün­ya­nın bir­çok nok­ta­sın­dan gelen has­ta­la­rı da ağır­la­yan Aca­de­mic Hospital’ın yaban­cı has­ta sayı­sın­da da cid­di bir artış ola­cak. Kapa­si­te artı­şıy­la bir­lik­te yıl­da 1.500 yaban­cı has­ta bekleniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment