AbdiBio’ya ODTÜ’den ödül

Abdi İbr­ah­im, 2017 yılın­da faali­ye­te geçecek olan biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­tim tesi­si­Ab­di­Bio ile ODTÜ Genç Giri­şim­ci­ler Top­lu­lu­ğu tara­fın­dan Kris­tal Ağaç Ödülleri’nde Ar-Ge ala­nın­da Giri­şim­ci­lik’ ödü­lü­ne layık görül­dü. Ödü­lü Abdi İbr­ah­im adı­na Özel Uzman­lık ve Meta­bo­lik Bölüm Müdü­rü Levent Bur­nak, Geç­ti­ği­miz yıl 100 mil­yon dolar­lık yatı­rım ile temel­le­ri­ni attı­ğı­mız; Türkiye’nin en büyük biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­tim tesi­si AbdiBio’nun aldı­ğı bu değer­li ödül hepi­mi­zi çok gurur­lan­dır­dı. 2017 yılın­da tamam­la­ma­yı plan­la­dı­ğı­mız AbdiBio’da kla­sik kim­ya­sal ilaç­lar­la tam ola­rak teda­vi edi­le­me­yen ve/veya sık­lık­la ağır yan etki­ler göz­le­nen kan­ser, diya­bet, roma­tiz­ma, mer­ke­zi sinir sis­te­mi, göz ve kan has­ta­lık­la­rı gibi has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rı üre­te­ce­ğiz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment