Abdi İbrahim’in şizofreni” sergisi mart ayında da ziyaretçiye açılıyor

abdi ibrahimSEK­TÖR / MART 2016

Türkiye’de bir ilk olan ve şizof­re­ni konu­sun­da top­lum­sal far­kın­da­lık yarat­ma­yı hedef­le­yen Gör­mez­den Gel­me­ye­lim – Tarih Önce­sin­den Günü­mü­ze Şizof­re­ni Serü­ve­ni’ ser­gi­si yoğun ilgi üze­ri­ne Beşik­taş Belediyesi’nin Mus­ta­fa Kemal Kül­tür Merkezi’nde yeni­den ziya­ret­çi­le­re açı­lı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl İst­anb­ul ve Ankara’da top­lam 10 bin kişi­nin gez­di­ği ser­gi 131 Mart tarih­le­ri ara­sın­da 10.3019:00 saat­le­ri ara­sın­da açık olacak.

DARÜŞ­Şİ­FA PRO­JE­Sİ­NE ÖDÜL

Abdi İbr­ah­im yüz­yıl­lar boyun­ca has­ta­la­rı teda­vi eden ve 500 yıl­lık geç­mi­şiy­le tıp tari­hin­de önem­li bir yere sahip olan Sul­tan II. Baye­zid Edir­ne Darüşşifa’sı yeni­le­me pro­je­siy­le ile­ti­şim ala­nın­da ödül aldı. Pro­je, dün­ya­da ile­ti­şi­min oscar­la­rı ola­rak kabul edi­len Mer­cury Mükem­mel­lik Ödülleri’nde bronz ödü­le layık görül­dü. Abdi İbr­ah­im tara­fın­dan yeni­le­nen Sul­tan II. Baye­zid Edir­ne Darüş­şi­fa­sı, ziya­ret­çi­ler­den de yoğun ilgi görüyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment