Abdi İbrahim’in şizofreni sergisi Beşiktaş’ı ziyaret etti

besiktasta_sizofreni_sergisi_acildiSEK­TÖR / NİS­AN 2016

İlk çağ­lar­dan günü­mü­ze ruh­sal has­ta­lık­la­rın tanı ve teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan yön­tem­ler, top­lum­la­rın konu­ya yak­la­şım­la­rı, bilim insan­la­rı ve hekim­le­rin yüz­ler­ce yıla yayı­lan uğra­şı­la­rı, ilginç gör­sel ve can­lan­dır­ma­lar­la ‘’Gör­mez­den Gel­me­ye­lim Tarih Önce­sin­den Günü­mü­ze Şizof­re­ni Serü­ve­ni’ Beşik­taş Mus­ta­fa Kemal Kül­tür Merkezi’nde ser­gi­len­di. Abdi İbr­ah­im Otsuka’nın kat­kı­la­rıy­la hazır­la­nan ve geç­ti­ği­miz yıl 10 bin kişi­nin ziya­ret etti­ği bu yeni­lik­çi ser­gi, yine yoğun ilgi gördü. 

İlgili Haberler

Leave a Comment