Abdi İbrahim’in kurumsal iletişimi Elkin’e emanet

Elif Elkin
Elif Elkin

TEM­MUZ 2016

Abdi İbrahim’de 2009 yılın­dan bu yana sıra­sıy­la Satış & Pazar­la­ma Bölüm Müdü­rü, İş Geliş­tir­me Müdü­rü ve İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Elif Elkin, şir­ke­tin 2020 hedef­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­ti­ri­len orga­ni­zas­yo­nel deği­şik­lik ile stra­te­ji ofi­si ve kurum­sal ile­ti­şim sorum­lu­lu­ğu­nu üst­len­mek üze­re, Kurum­sal İlet­iş­im Direktörlüğü’ne geti­ril­di. Robert Kolej mezu­nu olan Elkin, ardın­dan Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Fen Ede­bi­yat Fakültesi’nde kim­ya eği­ti­mi­ni tamam­la­dı. Elkin, Yedi­te­pe Üniversitesi’nde MBA yük­sek lisans yaptı. 

İlgili Haberler

Leave a Comment