Abdi İbrahim’in Kazakistan fabrikasına Türkiye’den atama

Neslihan Günel
Nes­li­han Günel

MAYIS 2016

Abdi İbrahim’in geç­ti­ği­miz yıl üre­ti­me geçen modern ve son tek­no­lo­ji dona­nı­ma sahip üre­tim tesi­si Abdi İbr­ah­im Glo­bal Pharm’ın Fab­ri­ka Müdü­rü Türkiye’den atan­dı. Geniş bir teda­vi ala­nı­nı kap­sa­yan ürün­le­ri­nin üre­tim ve pazar­la­ma­sı­nı yapan, Kazakistan’ın en büyük üçün­cü ilaç üre­ti­ci­si Abdi İbr­ah­im Glo­bal Pharm’ın Fab­ri­ka Müdü­rü Nes­li­han Günel. İst­anb­ul Tek­nik Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği Bölümü’nden mezun olan Nes­li­han Günel, Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği Biyo­tek­no­lo­ji Bölümü’nde Mas­ter yap­tı. Günel Kazakistan’daki yeni göre­vin­de üre­tim, kali­te kont­rol, Ar-Ge ve tüm tek­nik faali­yet­ler ile ilgi­li ope­ras­yon­la­rın yürü­tül­me­sin­den sorum­lu olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment