Abdi İbrahim’e yeni Ar-Ge direktörü

Zdravka Knezevic
Zdrav­ka Knezevic

EKİM 2015

Abdi İbrahim’de Ar-Ge Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Zdrav­ka Kne­ze­vic geti­ril­di. Hır­va­tis­tan Zag­reb Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği ve Tek­no­lo­ji Fakül­te­si İlaç Tek­no­lo­ji Bölümü’nde lisans eği­ti­mi­ni tamam­la­yan Zdrav­ka Kne­ze­vic, Kim­ya Mühen­dis­li­ği Bölümü’nde yük­sek lisans, Kim­ya Mühen­dis­li­ği ve İlaç Tasa­rı­mı Bölümü’nde ise dok­to­ra yaptı.

25 yıl­lık iş dene­yi­mi olan Kne­ze­vic, 20 yıl boyun­ca jene­rik ürün­ler, değer katıl­mış jene­rik ürün­ler, yeni mole­kül­ler, ilaç aktif mad­de­le­ri ve bio­eş­de­ğer­lik pro­je­le­ri­ni kap­sa­yan çeşit­li Ar-Ge pro­je­le­ri üze­rin­de çalıştı. 

İlgili Haberler

Leave a Comment