Abdi İbrahim’e Baykuş” ödülü

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­cı­lar Derneği’nin bu yıl dör­dün­cü­sü­nü düzen­le­di­ği, araş­tır­ma sek­tö­rün­de­ki başa­rı­lı pazar­la­ma ve sos­yal araş­tır­ma­la­rı değer­len­dir­di­ği Bay­kuş Ödülleri’nde, Abdi İbr­ah­im İlaç Sağ­lık Ürün­le­ri Bölü­mü, erte­si gün hapı için Habi­tus Rese­arch fir­ma­sıy­la yürüt­tü­ğü etnog­ra­fik pazar araş­tır­ma­sı ile İçg­ör­ülü Bay­kuş’ kate­go­ri­sin­de Altın Ödül kazan­dı. Abdi İbr­ah­im İlaç’ın Habi­tus Rese­arch ile erte­si gün hapı için 7 şehir­de yürüt­tü­ğü etnog­ra­fik pazar araş­tır­ma­sı­na ecza­cı­lar, üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri, bir­çok yaş gru­bun­dan kadın ve erkek­ler dahil edil­di. Araş­tır­ma sonu­cun­da kadın­la­rın cin­sel yaşam­la­rın­da genel­lik­le yir­mi­li yaş­la­rın orta­sı­na denk gelen bir geçiş döne­mi oldu­ğu, cin­sel eği­lim­le­ri­nin ve erte­si gün hapı kul­la­nım­la­rı ile hapa bakış açı­la­rı­nın bu geçiş döne­min­den iti­ba­ren deği­şe­bil­di­ği gözlemlendi.

İlgili Haberler

Leave a Comment